Uznesenie OZ 7/2007

UZNESENIE č. 7/2007 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 14. decembra 2007

 

1. Berie na vedomie:
–––––––––––––––
a/ Informácia o plnení uznesení OZ
b/ Informácia o výsledku súťaže NONO o strešnú krytinu pre ZŠ
c/ Informácia o preberaní darov z Ministerstva obrany SR
d/ Informácia o projekte Komunitných terénnych pracovníkov
e/ Informácia o zabezpečovaní el.prípojky na areál bývalého PD
f/ Informácia o zabezpečovaní priestorov pre firmu Orgeco
g/ Informáciu o výsledku dohľadu nad vodnou stavbou VN Málinec
2. Schvaľuje:
–––––––––
a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Ing. Zákopčan Víťazoslav
členovia: Detvan Marián, Števove Eva
b/ Plnenie rozpočtu Obce Málinec za 3.Q.2007
c/ Plnenie plánu investícií za 3.Q.2007
d/ Aktualizácia rozpočtu Obce Málinec ku 14.12.2007
e/ Rozpočet Obce Málinec na rok 2008 ako záväzný a rozpočet Obce Málinec
na roky 2009 a 2010 ako informatívny
f/ VZN č. 3/2007 o dani z nehnuteľnosti a podmienkach určovania a vyberania dane
z nehnuteľnosti na území Obce Málinec
g/ VZN č. 4/2007 o miestnych daniach a o podmienkach určovania a vyberania dane
na území Obce Málinec
h/ VZN č. 5/2007 o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných príspevkov
právnickým a fyzickým osobám
ch/ VZN č. 6/2007 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom
poplatku za kom.odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania
a vyberania dane na území Obce Málinec
i/ Vstup Obce Málinec do Občianskeho združenia MAS HORNOHRAD
j/ Žiadosť p.Rajnohovej o zrušenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory predajne
kvetinárstva v Málinci dohodou k 31.12.2007
k/ Žiadosť SZPB v Málinci o finančný príspevok vo výške 5000,––Sk na rok 2008
l/ Odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Obce Málinec vo vlastníctve Obce Málinec, vedenej
na LV 742, parc.č. 481/2 vo výmere 138 m2, vedenej ako ostatná plocha pre žiadateľa
Júliusa Urdu, bytom Máliec 307 v cene 10,––Sk/m2
m/ Žiadosť TJ Málinec o príspevok na činnosť futbalového klubu v roku 2008 vo výške
150.000–– Sk .
n/ Odmenu starostovi obce za 3.Q.2007 vo výške 20 %
o/ Likvidáciu budovy so súp.č. 261 v obci Málinec

3. Vyslovuje:
–––––––––

Verejné poďakovanie pani Hilde Miháľovej, pánovi Štefanovi Urbašíkovi , pánovi
Tiborovi Urbašíkovi za dar, ktorý venovali Obci Málinec a to nehnuteľnosť-budovu
bývalej trafiky na námestí Obce Málinec- a zaväzuje sa tento neustále zveľaďovať
v prospech občanov Obce Málinec

4. Neschvaľuje:
–––––––––––
a/ Žiadosť o finančný príspevok pre P.& P.MED s.r.o. Adyho 34 Lučenec
b/ Žiadosť o finančný príspevok pre Školské stredisko záujmovej činnosti BLESK
Ulica slobody 2 v Poltári


5. Ukladá:
–––––––
a/ OcÚ zabezpečovať plnenie rozpočtu v roku 2008 v zmysle schválenia v bode 2/e
tohto uznesenia
Termín: rok 2008
b/ OcÚ zabezpečiť odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce v zmysle schválenia v bode 2/l
tohto uznesenia
Termín: do 29.2.2008
c/ OcÚ ukončiť nájomnú zmluvu na prenájom nebytových priestorov kvetinárstva v zmysle
schválenia v bode 2/j tohto uznesenia
Termín: do 29.2.2008
d/ OcÚ zabezpečiť príspevok v roku 2008 pre SZPB v obci Málinec v zmysle schválenia
v bode 2/k tohto uznesenia
Termín: rok 2008
e/ OcÚ zabezpečiť príspevok v roku 2008 pre futbalový klub TJ Málinec v zmysle schvá-
lenia v bode 2/m tohto uznesenia
Termín: rok 2008
f/ OcÚ vyplatiť odmenu starostovi obce v zmysle schválenia v bode 2/n tohto uznesenia
Termín: december 2007
g/ OcÚ zabezpečiť likvidáciu budovy so súp.č. 261 v zmysle schválenia v bode 2/o
Termín: rok 2008
h/ OcÚ zaslať písomné poďakovanie firme Orgeco Nové Zámky, prevádzka Málinec
za poskytnutie vianočnej výzdoby Obci Málinec
Termín: január 2008
ch/ OcÚ vyžiadať písomné stanovisko Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy
Lučenec, Policajného zboru v Lučenci, Inšpekcie ŽP B.Bystrica na ohrozovanie
účastníkov cestnej premávky a občanov obce voľne sa pohybujúcimi zvieratami
občana Jána Fodora
Termín: január 2008
i/ Stavebnej komisii previesť obhliadku stavu prác na protipovodňových opatreniach,
spísať zápis a predložiť na nasledujúce zasadnutie OZ
Termín: január 2008
Poslanci jednomyselne schválili uznesenie 7/2007.

V Málinci dňa 21.12.2007
Ing. Čepko Igor
starosta obce