Uznesenie OZ 1/2008

Uznesenia č. 1/2008 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 14.2.2008

 

1. Berie na vedomie:
–––––––––––––––

a/ Informáciu o plnení uznesení OZ
b/ Stanovisko hlavného kontrolóra ku záverečnému účtu obce
c/ Informáciu o eurofondoch2. Schvaľuje:
–––––––––


a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Marián Detvan
členovia: Juraj Janšto, Eva Števove

b/ Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2007
c/ Záverečný účet obec Málinec a celoročné hospodárenie za rok 2007 bez výhrad
d/ Plnenie plánu výstavby obce v roku 2007
e/ Návrh na vyradenie hnuteľného majetku obce zistených pri fyzickej inventúre v čase
od 26.11.2007 do 30.11.2007
f/ Komisiu pre vyradenie hnuteľného majetku obce v zložení:Jana Kančová Málinec 493,
Jozef Vrábeľ Málinec 4, Juraj Detvan Málinec 325, Michaela Faťarová Málinec 232,
Ružena Grulišová Málinec 491, MVDr. Tatranský Ľuboš Málinec 13
g/ Aktualizáciu poradovníka na pridelenie bytov
h/ Prípravný výbor pre zabezpečenie osláv prvej písomnej zmienky o obci Málinec
a stretnutia málinských rodákov
ch/ Odmenu starostovi obce za 4.Q.2007 vo výške 24 %
i/ Žiadosť MUDr.Schmiedta o zakúpenie zubnej súpravy pre ambulanciu v Málinci
j/ Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.1 ROP na realizáciu projektu
„ Rekonštrukcia Základnej školy v Málinci“, ktorý je realizovaný pre obec Málinec
a ktorý je v súlade s PHSR obce
k/ Zabezpečenie realizácie projektu podľa bodu 2/j po schválení žiadosti o NFP
l/ Financovanie projektu podľa bodu 2/j vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavko
m/ Žiadosť Jarmily Kovalčíkovej bytom Málinec 152 o pridelenie bytu do poradovníka
n/ Žiadosť Alice Gregor, bytom Málinec 225 o pridelenie bytu do poradovníka
o/ Žiadosť Miroslava Kovalančíka bytom Málinec 389 o pridelenie bytu do poradovníka
p/ Žiadosť PDOS s.r.o. Poltár o prepracovanie nájomnej zmluvy
r/ Žiadosť Jána Šuľaja bytom Málinec 223 o pridelenie sociálneho bytu na ŠA
do poradovníka
s/ Žiadosť ECAV Málinec o finančnú pomoc na opravu organa vo výške 30.000,–Sk
t/ Žiadosť Vieroslavy Riečicovej-K4 Internet Café Málinec o zníženie nájomného vo výške
100,–Sk/m2 od 1.2.2008 do 31.1.2009

3. Ukladá:
––––––

a/ Komisii pre vyradenie hnuteľného majetku previesť vyradenie podľa schváleného návrhu
a správu predložiť na zasadnutie OZ
Termín:30.4.2008
b/ OcÚ spracovať aktualizáciu poradovníka na byty
Termín: február 2008
c/ Prípravnému výboru pre zabezpečenie osláv prvej písomnej zmienky o obci Málinec
a stretnutia málinských rodákov zahájiť činnosť a svoje návrhy priebežne predkladať
na zasadnutie OZ
Termín: rok 2008, 2009
d/ OcÚ zabezpečiť projektovú žiadosť pre získanie finančných prostriedkov z Reg.
operačného programu Prioritná os 1- Infraštruktúra vzdelávania na rekonštrukciu
Základnej školy v Málinci
Termín: rok 2008
e/ OcÚ zaradiť žiadateľov o pridelenie bytov v zmysle schválenia v bodoch 2/m, 2/n, 2/o,
2/r do poradovníka
Termín: február 2008
f/ OcÚ vypracovať dodatok k nájomnej zmluve na priestory detskej ambulancie so zmenou
nájomníka PDOS s.r.o. Poltár v zmysle schválenia v bode 2/p
Termín: február 2008
g/ OcÚ zabezpečiť zakúpenie zubnej súpravy do ordinácie v Málinci v zmysle schválenia
v bode 2/i
Termín: marec 2008
h/ OcÚ poskytnúť fin.príspevok pre ECAV Málinec v zmasle schválenia v bode 2/s
Termín: jún 2008
ch/ OcÚ účtovať nájomné pre Vieroslavu Riečicovú K4 Málinec v zmysle schválenia
v bode 2/t
Termín: od 1.2.2008 do 31.1.2009
i/ OcÚ vyplatiť odmenu starostovi obce v zmysle schválenia v bode 2/ch
j/ OcÚ požiadať Orange Slovensko o zlepšenie signálu v obci
Termín: marec 2008


Poslanci jednohlasne schválili uznesenie č. 1/2008 .


Viac bodov na programe zasadnutia nebolo, starosta poďakoval za účasť a rokovanie ukončil.V Málinci dňa 22.2.2008