Uznesenie OZ 2/2008

Uznesenie č. 2/2008 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 8. apríla 2008

 

1. Berie na vedomie:
–––––––––––––––
a/ Informáciu o plnení uznesení OZ
b/ Informáciu Komisie na ochranu verejného záujmu o oznámení funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov podaným starostom obce v zmysle zákona 357/2004
c/ Informáciu starostu obce o podaní projektu na Fond sociálneho rozvoja Bratislava
d/ Informáciu predsedu sociálnej komisie o forme úhrady faktúr za pohrebné trovy občanov
Igora Farkaša bytom Málinec 379 a Júliusa Števove bytom Málinec 344


2. Schvaľuje:
––––––––-
a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda- Melich Drahomír
členovia- Vrábeľ Jozef, Janšto Juraj
b/ Plán výstavby Obce Málinec pre rok 2008
c/ VZN č. 1/2008 o podmienkach prenajímania bytov postavených s použitím dotácie
MV a RR SR
d/ Výšku ročného nájomného pre byty nižšieho štandardu postavené s pomocou dotácie
z MV a RR SR vo výške 5 % z obstarávacej ceny
e/ Vnútorný predpis na vedenie účtovníctva Obce Málinec pre účtovné obdobie
od 1.1.2008
f/ Vnútorný predpis pre vedenia účtovníctva Základnej školy v Málinci pre účtovné
obdobie od 1.1.2008
g/ Aktualizáciu poradovníka na pridelenie bytov k 1.4.2008
h/ Termín osláv prvej písomnej zmienky o Obci Málinec a stretnutia málinských rodákov
nasledovne: 24. – 26.7. 2009
ch/ Dotáciu pre Mikroregión Hornohrad vo výške 9.909,–Sk na verejnoprospešné ciele
na podujatia organizované v roku 2008
i/ Presun pohľadávky Obce Málinec voči Milanovi Kípeťovi , bytom Poltár ul.
Sklárska 593/43 v sume 33.790,80 Sk na podsúvahový účet obce
j/ Presun pohľadávky ZŠ Málinec v sume celkom 31.033,30 Sk na podsúvahový účet ZŠ
k/ Poskytnutie návratnej finančnej pomoci z prostriedkov obce na náklady nevyhnutné
na zabezpečenie pohrebu občana s trvalým pobytom v obci Málinec a to na základe
odporúčania Sociálnej komisie pri OZ v Málinci
l/ Ukončenie nájomnej zmluvy dohodou k 31.3.2008 pre JUALS- Mgr.Júliusa Smutnika,
bytom Hradište 49 s podmienkou, že okenné žalúzie budú odkúpené pre obec
v celkovej hodnote výšky dlžného nájomného, vodného a stočného v prenajatých
priestoroch k 31.3.2008 . Prenajaté priestory budú uvolnené k 15.4.2008 .
m/ Výmenu bytu č. 2 v bytovom dome Málinec 510 nájomníka Gabľasovej Evy a bytu č.7
v byt.dome Málinec 510 nájomníka Petra Gabľasa a zmenu nájomníkov nasledovne:
Byt č. 2 - Gabľasová Jozefína,Málinec 510
Byt č. 7 – Gabľas Peter, Málinec 510
n/ Prenájom priestorov bývalej Lukrécie, parc.č. 79/2 pre Annu Švingálovú-predajňa
Textil Ada s výškou nájmu 100,–Sk/m2 od 1.5.2008
o/ Odpustenie úhrady vo výške 3.058,–Sk pre Zuzanu Havranovú,bytom Málinec 511
z ročného zúčtovania nájomného za byt a služby spojené s užívaním bytu za r.2007.
p/ Nenávratný finančný príspevok pre Klub dôchodcov v Málinci na rok 2008 vo výške
5.000,–Sk
r/ Predĺženie nájomných zmlúv pre súčasných nájomníkov v bytovom dome Málinec 515
do 31.3.20093. Ukladá:
––––––
a/ OcÚ zabezpečovať výstavbu obce Málinec v r.2008 v zmysle schváleného plánu
výstavby
Termín: rok 2008
b/ OcÚ stanoviť výšku ročného nájomného v bytoch nižšieho štandardu pre jednotlivých
nájomníkov vo výške 5 % z obstarávacej ceny bytu
Termín: trvalý
c/ OcÚ a ZŠ v Málinci zabezpečiť vedenie účtovníctva v zmysle schváleného vnútorného
predpisu v bodoch 2/g a 2/h tohto uznesenia
Termín: trvalý
d/ Predsedovi sociálnej komisie informovať OZ o každej návratnej finančnej pomoci
na náklady na zabezpečenie pohrebu s odôvodnením ich poskytnutia a informáciou
o ich splatení
Termín: trvalý
e/ OcÚ prideľovať byty v zmysle aktualizovaného poradovníka k 1.4.2008
Termín: trvalý
f/ OcÚ a prípravnému výboru zabezpečovať oslavy prvej písomnej zmienky o obci,ktoré sa
budú konať v dňoch 24.-26.7.2009
Termín: trvalý
g/ OcÚ poskytnúť dotáciu pre Mikroregión Hornohrad v zmysle schválenia v bode 2/ch
tohto uznesenia
Termín: apríl 2008
h/ OcÚ zabezpečiť presun pohľadávky na podsúvahový účet v zmysle schválenia v bode 2/i
Termín: apríl 2008
ch/ ZŠ zabezpečiť presun pohľadávky na podsúvahový účet v zmysle schválenia v bode 2/j
Termín: apríl 2008
i/ OcÚ ukončiť nájomný vzťah s Mgr.Smutniakom Júliusom v zmysle schválenia v bode
2/l tohto uznesenia
Termín: do 15.4.2008
j/ OcÚ vypracovať nájomné zmluvy pre Jozefínu Gabľasovú a Petra Gabľasa v zmysle
schválenia v bode 2/m
Termín : apríl 2008
k/ OcÚ zrušiť nájomnú zmluvu s Annou Švingálovou na prenájom priestorov predajne
Ada textil Málinec 267 dohodou k 15.4.2008
Termín: ako v texte
l/ OcÚ vypracovať nájomnú zmluvu pre Annu Švingálovú-Ada textil Málinec na prenájom
priestorov bývalej Lukrécie v zmysle schválenia v bode 2/n tohto uznesenia
Termín: apríl 2008
m/ OcÚ odpustiť úhradu vo výške 3.058,–Sk pre Havranovú Zuzanu bytom Málinec 511
v zmysle schválenia v bode 2/o tohto uznesenia
Termín: apríl 2008
n/ OcÚ poskytnúť fin.príspevok pre Klub dôchodcov Málinec v zmysle schválenia v bode
2/p tohto uznesenia, vyúčtovaný bude v zmysle VZN do 31.12.2008
Termín: rok 2008
o/ OcÚ vypracovať dodatky k nájomným zmluvám pre nájomníkov v bytovom dome
Málinec 515 v zmysle schválenia v bode 2/r tohto uznesenia.
Termín: do 15,4.2008

4. Prekladá:
––––––––

a/ Prejednanie Vnútornej smernice č.1/2008 na zabezpečenie jednotného postupu
pri vybavovaní sťažností a petícií na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva


5. Neschvaľuje:
–––––––––––
a/ Žiadosť Karolíny Farkašovej bytom Málinec 515 o finančnú pomoc
Poslanci uznesenie č. 2/2008 schválili jednomyselne.V Málinci dňa 10.4.2008Ing. Čepko Igor
starosta obce