Uznesenie OZ 3/2008

Uznesenie č. 3/2008 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 29. mája 2008

 

1. Berie na vedomie:
–––––––––––––––
a/ Informáciu o plnení uznesení OZ
b/ Správu likvidačnej komisie o likvidácii vyradeného prebytočného majetku Obce Málinec
c/ Informáciu o stave prípravy a spracovania monografie Obce Málinec
d/ Žiadosť p. Jany Kanckovej o zabezpečenie bezbariérového prístupu do inštitúcií
a obchodov
e/ Dožiadanie stanoviska k petičnej listine zo dňa 10.10.2005 na opravu Rakovského
potoka
f/ Informáciu o podaní žiadosti Obce Málinec na dotácie z Regionálneho operačného
programu na „Rekonštrukciu ZŠ Málinec „
g/ Informáciu o zabezpečovaní aktivačných prác v obci Málinec od 1.5.2008
2. Schavaľuje:
––––––––––
a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Števove Eva
členovia Detvan Marián, Melich Drahomír
b/ Plnenie rozpočtu Obce Málinec k 31.3.2008
c/ Plnenie plánu investícií Obce Málinec k 31.3.2008
d/ VZN č. 2/2008 o určení času predaja v obchodoch a službách
e/ Dotáciu na spolufinancovanie projektu „Protipovodňové opatrenia v obciach
Mikroregiónu Hornohrad“ finančnou čiastkou vo výške 17.183,–Sk
f/ Odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce vedenej na LV č. 1710 ako byty v bytovom dome
so súp.č. 390 a zastavané plochy a nádvoria na parc.č.483/2 a 483/3 v k.ú. Málinec
pre žiadateľov nájomníkov nasledovne:
1. byt č. 1 – Petrovi Kanckovi, bytom Málinec 390 v cene 10.850,–Sk za byt a 3.796,–Sk
za prislúchajúci pozemok , spolu za 14.646,–Sk
2. byt č. 2 – Petrovi Kretovi a družke Marike Vargovej, obaja bytom Málinec 390
v cene 10.850,–Sk za byt a 3.796,–Sk za prislúchajúci pozemok ,
spolu za 14.646,–Sk
g/ Odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce Málinec vedenej na LV č. 1650 ako byty bytového
domu súp.č. 389 a spoluvlastnícke časti pozemku na parc.č. 482 k.ú. Málinec pre žiadateľov
nájomníkov nasledovne:
1. byt č. 4 – Alene Machalovej a druhovi Jurajovi Barymu obaja bytom Málinec 389 v cene
9.874,–Sk za byt a 1.677,–Sk za prislúchajúci pozemok, spolu za 11.559,–Sk
2. byt č. 6 – Ivane Kovalančíkovej a druhovi Miroslavovi Kovalančíkovi v cene 8.979,–Sk
za byt a 1.525,–Sk za prislúchajúci pozemok , spolu za 10.504,–Sk
h/ Bezplatný prenájom priestorov v Spoločenskom dome pre Občianske združenie Láčho drom
pre účely projektu „Aktivizácia komunít k skvalitneniu života a podpore zamestnanosti“
v termíne do 31.10.2008
ch/ Zaradenie žiadosti Zuzany Havranovej, bytom Málinec 511 do poradovníka na výmenu
bytov
i/ Členský príspevok Obce Málinec do Občianskeho združenia MAS HORNOHRAD pre rok
2008 vo výške 10,–Sk/ obyvateľa
j/ Vstup Obce Málinec do „Združenia miest a obcí Novohradu“
k/ Odmenu starostovi obce za I.Q.2008 vo výške 26% Sk
l/ Prijatie murára do pracovného pomeru na Obecný úrad v Málinci3. Ukladá:
––––––-


a/ OcÚ upozorniť všetky prevádzky poskytujúce obchodné, reštauračné a iné služby na území
Obce Málinec na prijaté VZN č. 2/2008
Termín: jún 2008
b/ OcÚ zabezpečiť spolufinancovanie projektu podľa bodu 2/e tohto uznesenia
Termín: rok 2008
c/ OcÚ zabezpečiť odpredaj bytov podľa bodu 2/f a 2/g tohto uznesenia
Termín: rok 2008
d/ OcÚ požiadať Slovenský vodohospodársky podnik o investície na opravu Rakovského
potoka pre zamedzenie možných povodní z jeho koryta
Termín: jún 2008
e/ OcÚ požiadať Stredoslovenskú prevádzkovú vodárenskú spoločnosť o spolufinancovanie
opravy potoka – za domom Takáčovcov , ktorý využívajú na odkaľovanie prívodného
potrubia
Termín: jún 2008
f/ OcÚ zabezpečiť spracovanie projektu na opravu potoka za domom Takáčovcov
Termín: rok 2008
g/ OcÚ zabezpečiť bezplatný prenájom SD pre Občianske združenie Láčho drom v zmysle
schválenia v bode 2/h tohto uznesenia
Termín : do 31.10.2008
h/ OcÚ zaradiť žiadosť o výmenu bytu pre Zuzanu Havranovú do poradovníka
Termín: jún 2008
ch/ OcÚ uhradiť členský príspevok pre MAS HORNOHRAD v zmysle schválenia v bode 2/i
Termín: jún 2008
i/ OcÚ vyplatiť odmenu starostovi za I.Q.2008 v zmysle schválenia v bode 2/k
Termín: jún 2008
j/ OcÚ prijať murára do pracovného pomeru v zmysle schválenia v bode 2/l
Termín: jún 2008
k/ Stavebnej komisii prehodnotiť možnosti riešenia bezbariérového prístupu do spoločenských
a kultúrnych objektov v obci
Termín: do 4.7.2008
l/ OcÚ upozorniť súkromných podnikateľov na možnosť riešenia bezbariérového prístupu
do ich podnikateľských priestorov
Termín: jún 2008
m/ Stavebnej komisii posúdiť opravu strechy domu smútku a návrh predložiť na najbližšie
zasadnutie OZ
Termín: ako v texte4. Ruší:
––––


a/ Časť uznesenia č. 2/2003 v bode 2/m, v ktorom schválilo odpredaj nehnuteľnosti z majetku
obce Málinec, vedenej na LV 742 parc.č. 483/2 ako zastavaná plocha – obytný dom so súp.č.
390 a parc.č. 483/3 ako zastavaná plocha – dvor k bytovému domu 390 pre žiadateľov
nájomníkov nasledovne:
1. byt č. 1 – Anna Kancková - cena bytu 10.850,–Sk, cena prislúchajúceho pozemku
3796,–Sk, spolu 14.646,–Sk
2. byt č. 2 – Jozef Jackuliak - cena bytu 10.850,–Sk, cena prislúchajúceho pozemku
3796,–Sk, spolu 14.646,–Sk
- ostatné byty ostávajú nezmenené

b/ Časť uznesenia č. 1/2001 bod 2/k, v ktorom schválilo odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce
Málinec , vedenej na LV 742 ako obytný dom so súp.č. 389 postavený na parc.č. 482 vrátane
pozemku o výmere 465 m2 pre žiadateľov nasledovne:

1. byt č. 4 – žiadateľovi Jane Najmajerovej, bytom Málinec 389 v cene 9.874,–Sk za byt
a v cene 1.666,–Sk za prislúchajúci pozemok, spolu za 11.559,–Sk

2. byt č. 6 - žiadateľovi Anne Belohorskej, bytom Málinec 389 v cene 8.979,–Sk za byt
a v cene 1.525,–Sk za prislúchajúci pozemok, spolu za 10.504,–Sk

- ostatné byty ostávajú nezmenené5. Prekladá:
––––––––

a/ Prejednanie Vnútornej smernice č. 1/2008 na zabezpečenie jednotného postupu
pri vybavovaní sťažností a petícií podľa zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach a zákona
č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov v pôsobnosti Obce Málinec
na nasledujúce zasadnutie OZ.Poslanci jednomyselne schválili uznesenie č. 3/2008 .


V Málinci 3.6.2008


Ing. Čepko Igor
starosta obce