Uznesenie OZ 4/2008

Uznesenie č. 4/2008 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci , konaného dňa 4. júla 2008

 

1. Berie na vedomie:
–––––––––––––––
a/ Informáciu o plnení uznesení OZ
b/ Vnútorný predpis č.2 o tvorbe a používaní rezerv obce Málinec a ZŠ Málinec
c/ Vnútorný predpis č.3 zásady pre tvorbu a účtovanie opravných položiek obce Málinec a ZŠ
Málinec
d/ Vnútorný predpis č.4 o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku obce Málinec a ZŠ Málinec
e/ Správu auditora o overení účtovnej závierky za rok 2007
f/ Informáciu o kontrole SIŽP
g/ Doporučenie stavebnej komisie na budovanie bezbariérového prístupu do SD v Málinci
h/ Čerpanie rezervného fondu v roku 2007 na 1.minicipálny úver a kapitálové výdavky
v zmysle uznesenia č. 4/2007 v bode 2c


2. Schvaľuje:
–––––––––
a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda – Števove Eva
členovia – Vrábeľ Jozef, Detvan Juraj
b/ Vnútornú smernicu č. 1/2008 na zabezpečenie jednotného postupu pri vybavovaní sťažností
a petícií doplnenú o pripomienky p.Melicha Drahomíra v čl. 10 a 11
c/ Dodatok č.1 k VZN č. 6/2007 o zbere, preprave a zneškodňovaní KO
d/ Pridelenie sociálnych bytov nasledovným nájomníkom:
Ján Šuľaj bytom Málinec 223, Jarmila Kovalčíková bytom Málinec 152, Martina Machalová
bytom Málinec 382, Emília Berkyová bytom Málinec 318, Emília Sarvašová bytom Málinec
398, Juraj Gúgľava bytom Málinec 238 a náhradní: Miroslav Schlenc bytom Málinec 390
e/ Odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce , vedenej na LV 463 ako zastavané plochy
a nádvoria, parc.č. 325 o výmere 500 m2 v k.ú. Málinec a to 1/256-iny tejto parcely, čo
predstavuje 1,95 m2 v cene 10,–Sk/m2 pre Michala Števove, bytom Málinec 351
f/ Zástupcov obce Málinec do Rady školy pri ZŠ v Málinci: Ing. Igor Čepko , Juraj Janšto,
Eva Števove
g/ Zástupcu obce Málinec do Rady školy pri MŠ v Málinci: Ing. Igor Čepko Igor
h/ Prihlásenie zamestnancov ŠJ a ŠKD do doplnkovej dôchodkovej poisťovne AXA a.s.
Príspevok zamestnávateľa je 350,– Sk/osoba/ mesiac
ch/ Použitie zostatku rezervného fondu v roku 2008 na splátku istiny 1.municipálneho úveru
a kapitálové výdavky obce Málinec v zmysle schváleného rozpočtu
i/ Pridelenie sociálneho bytu pre Emíliu Sarvašovú bytom Málinec 389
j/ Výšku sumy stočného pre rok 2008 nasledovne: pre fyzické osoby 19,–Sk/m3
pre právnické osoby 25,–Sk/m3
k/ Komisiu na zabezpečenie jednotného postupu pri vybavovaní sťažností a petícií v zložení:
predseda: Ing. Zákopčan Víťazoslav
členovia: Mgr. Matulová Andrea, Kupcová Milota

3. Ukladá:
––––––-
a/ OcÚ zabezpečiť jednotný postup pri vybavovaní sťažností a petícií v zmysle schválenej
smernice v bode 2/b
Termín: trvalý
b/ OcÚ postupovať pri zbere,preprave a zneškodňovaní odpadu v zmysle schváleného dodatku
v bode 2/c
Termín: trvalý
c/ OcÚ vypracovať nájomné zmluvy nájomníkom sociálnych bytov na ŠA v zmysle schválenia
v bode 2/d
Termín: po vybudovaní elektrickej prípojky na ŠA
d/ OcÚ vypracovať kúpno-predajnú zmluvu pre Michala Števove bytom Málinec 351
na odpredaj nehnuteľnosti v zmysle schválenia v bode 2/e
Termín: júl 2008
e/ OcÚ zabezpečiť zasadnutie novozvolených Rád škôl pri ZŠ a MŠ
Termín: 09/2008
f/ ZŠ v Málinci prihlásiť zamestnancov ŠJ a ŠKD do doplnkovej dôchodkovej poisťovne
AXA a.s.
Termín: júl 2008
g/ OcÚ zabezpečiť spracovanie projektu na vybudovanie bezbariérového prístupu do SD
Termín: 31.12.2008
h/ Starostovi obce zaslať osobný list starostu do domácností o povinnosti občanov prihlásiť
psov do evidencie a platiť daň za psa v zmysle VZN
Termín: august 2008
ch/ OcÚ použiť zostatok rezervného fondu v r. 2008 na splátku istiny 1.munic.úveru v zmysle
schválenia v bode 2/ch tohto uznesenia
Termín: rok 2008
i/ OcÚ zaradiť žiadosť o pridelenie soc.bytu pre Emíliu Sarvašovú do poradovníka
Termín: júl 2008
j/ OcÚ účtovať stočné fyzickým a právnickým osobám v zmysle schválenia v bode 2/j
Termín: rok 2008
k/ Komisii na zabezpečenie jednotného postupu pri vybavovaní sťažností a petícií prejednať
a vybaviť každú sťažnosť a petíciu v zmysle schválenej vnútornej smernice v bode 2/b
Termín: trvalý

Poslanci jednohlasne schválili uznesenie 4/2008 .


V Málinci dňa 10.7.2008