Uznesenie OZ 5/2008

Uznesenie č. 5/2008 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 4. septembra 2008

 

1. Berie na vedomie:
–––––––––––––––
a/ Informáciu o plnení uznesení
b/ Informáciu o pripravenosti ZŠ a MŠ na šk.rok 2008/2009
c/ Informáciu o stave platenia daní a poplatkov k 30.8.2008
d/ Informáciu o projekte „Aktivizácia komunít terénnou sociálnou prácou v obci Málinec“
e/ Informáciu o zložení rady školy pri ZŠ a MŠ
f/ Informáciu o stave príprav akcie „Stretnutie rodákov v roku 2009“

2. Schvaľuje:
–––––––––
a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda- Janšto Juraj
členovia – Ing.Zákopčan Víťazoslav, MVDr.Tatrnský Ľuboš
b/ Plnenie rozpočtu obce Málinec k 30.6.2008
c/ Plnenie plánu výstavby obce Málinec k 30.6.2008
d/ VZN č. 3/2008 o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec
e/ Odkúpenie nehnuteľností do majetku obce Málinec, nachádzajúcich sa v k.ú. Málinec
nasledovne:
Pozemok vedený ako záhrada, zapísaný na LV č. 167, č.p.120 o výmere 571 m2, v celosti.
Pozemok vedený ako záhrada, zapísaný na LV č. 167, č.p. 570 o výmere 1091 m2, v celosti.
Pozemok vedený ako zastavaná plocha, zapísaný na LV č. 56, č.p. 518 o výmere 48 m2 v ½.
Pozemok vedený ako záhrada, zapísaný na LV č. 519 o výmere 210 m2 v ½.
Pozemok vedený ako záhrada, zapísaný na LV č. 57, č.p. 513 o výmere 37 m2 v 1/8 .
Všetky pozemky sú vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP
č.23, Banská Bystrica. Kúpna cena za vyššie uvedené nehnuteľnosti sa schvaľuje vo výške
10 % zo sumy stanovenej znaleckým posudkom.
f/ Doplnenie plánu investícií obce Málinec pre rok 2008 o rekonštrukciu strechy domu smútku
g/ Aktualizáciu rozpočtu obce Málinec pre rok 2008 k 1.7.2008
h/ Komisiu pri OZ v Málinci pre kontrolu prechodu na euromenu nasledovne:
Ing. Michalove Iveta, Ing.Zákopčan Víťazoslav, Kančová Jana, Mgr.Šimonová Jana
i/ Odmenu starostovi obce za 2.Q.2008 vo výške 26 %
j/ Žiadosť TJ Jednota Málinec o navýšenie rozpočtu na rok 2008 o 30.000,–Sk pre futbalový
oddiel
k/ Žiadosť Mgr. Natálie Kantorákovej, bytom Lučenec Letná 11 o zriadenie sociálneho
zariadenia v obci Málinec
l/ Zaradenie žiadosti o pridelenie bytu pre Šarlotu Révayovú, bytom Málinec 253
do poradovníka uchádzačov o byty
m/ Žiadosť p.Ivana Starove, bytom Málinec 380 o poskytnutie jednorázovej dávky na nákup
10 plm palivového dreva
n/ Žiadosť Daniely Faťarovej – Drogéria farby-laky-mix v Málinci o zníženie nájomného
na výšku 230,–Sk/m2 na obdobie od 1.7.2008 – 30.6.2009
o/ Žiadosť Jozefa Gabľasa, bytom Málinec 510 o zmenu nájomnej zmluvy na byt č. 2
v bytovom dome 510
p/ Napojenia verejného osvetlenia na solárnu energiu v zmysle došlej ponuky s 5 % účasťou
obce Málinec
r/ Poplatky za použitie obecnej muštárne nasledovne: mletie 10,–Sk/vrece
mletie + lisovanie 15,–Sk/vrece
mletie+lisovanie+pasterizácia 20,–Sk/vrece


3. Ukladá:
––––––

a/ ZŠ a OcÚ vyberať poplatky v zmysle schváleného VZN č. 3/2008
Termín: trvalý
b/ OcÚ zabezpečiť zakúpenie nehnuteľností podľa schválenia v bode 2/e tohto uznesenia.
Termín: rok 2008
c/ OcÚ zabezpečiť plán investícií vrátane doplnenia podľa bodu 2/f tohto uznesenia
Termín: rok 2008
d/ OcÚ zabezpečiť plnenie rozpočtu obce Málinec pre rok 2008 v zmysle aktualizácie,
schválenej v bode 2/g tohto uznesenia
Termín: rok 2008
e/ Komisii pri OZ v Málinci pre kontrolu prechodu na euromenu vykonávať činnosť podľa
príslušných pokynov
Termín: rok 2008, 2009
f/ OcÚ vyplatiť odmenu starostovi obce za 2.Q.2008 v zmysle schválenia v bode 2/i
Termín: október 2008
g/ OcÚ navýšiť rozpočet pre futbalový oddiel TJ Málinec v zmysle schválenia v bode 2/j
Termín: rok 2008
h/ OcÚ zaradiť žiadosť Šarloty Révayovej do poradovníka uchádzačov o byty
Termín: september 2008
i/ OcÚ zabezpečiť 10 plm palivového dreva v zmysle schválenia v bode 2/m
Termín: október 2008
j/ OcÚ účtovať znížené nájomné pre Danielu Faťarovú v zmysle schválenia v bode 2/n
Termín: od 1.7.2008 – 30.6.2009
k/ OcÚ vypracovať nájomnú zmluvu pre Jozefa Gabľasa bytom Málinec 510 v zmysle
schválenia v bode 2/o
Termín: september 2008
l/ OcÚ zabezpečiť napojenie verejného osvetlenia na solárnu energiu v zmysle schválenia
v bode 2/p
Termín: rok 2009
m/ OcÚ vyberať poplatky za služby v muštárni v zmysle schválenia v bode 2/r
Termín: trvalý
n/ Výboru TJ predložiť vyúčtovanie príspevku s podrobným rozpisom využitia príspevku
v roku 2008 a zároveň doporučuje predložiť prehľad o vlastných príjmoch a ich použití
v roku 2008 na decembrovom zasadnutí OZ
Termín: december 2008
o/ OcÚ vypracovať VZN o podmienkach udeľovania čestného občianstva obce Málinec
Termín: december 2008


Uznesenie 5/2008 poslanci schválili jednomyselne.


V Málinci 9.9.2008

Ing. Čepko Igor
starosta obce