Uznesenie OZ 6/2008

Uznesenia č. 6/2008 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 30.10.2008

 

1. Berie na vedomie:

a/ Informáciu o plnení uznesení OZ
b/ Integrovanú stratégiu rozvoja územia Občianskeho združenia MAS Hornohrad
c/ Informáciu o organizovaní aktivačných prác v obci Málinec od 1.11.2008 do 30.4.2009
d/ Informáciu o projekte „Terénnej sociálnej práce v obci Málinec“ od 1.8.2008 do 30.6.2009
e/ Informáciu o kontrolnom dni na príprave stavby „PVE Ipeľ“
f/ Informáciu o projekte „Sklárska cesta“
g/ Informáciu o dotácii z Recyklačného fondu pre „Združenie pre likvidáciu TKO Poltár“


2. Schvaľuje:

a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda- Števove Eva
členovia – Janšto Juraj, Detvan Juraj
b/ Smernicu pre vykonanie inventarizácie majetku Obce Málinec k 31.12.2008
c/ Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ v Málinci
na školský rok 2007/2008
d/ Školský poriadok Materskej školy v Málinci pre školský rok 2008/2009
e/ Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ v Málinci na školský rok 2007/2008
f/ Odpustenie mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD,
na základe žiadostí od rodičov podľa návrhu ZŠ Málinec, pod číslom 80/08-1 zo dňa
3.10.2008
g/ Plnenie rozpočtu obce Málinec k 30.9.2008
h/ Plnenie plánu výstavby obce Málinec k 30.9.2008
i/ Odpísanie nákladov vynaložených na nasledovné akcie pre morálnu zastaralosť
do zmarených investícií:
akcia- výstavba kúpaliska v sume 353.637,– Sk
- rekonštrukcia ZŠ v Málinci v sume 50.140,– Sk
- rekonštrukcia MŠ v Málinci v sume 23.087,50 SK
j/ Prevod sumy nedokončených investícií spojených s výkupom pozemkov pod plánovanú
akciu „Kúpalisko“ v čiastke 101.659,50 Sk do majetku obce – účet 031 Pozemky
k/ Organizovanie aktivačných prác v obci Málinec a vytvorenie pracovného miesta
koordinátora v období od 1.11.2008 do 30.4.2009
l/ Dodatok č.2 ku Smernici o miestnej kanalizácii č. 1/2006
m/Odmenu starostovi obce za 3.Q.2008 vo výške 31 %
n/ Zabezpečenie realizácie verejného obstarávania a vypracovanie projektového návrhu
obce Málinec a žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt:“Rekonštrukcia
a modernizácia ZŠ Málinec“, prostredníctvom firmy Europroject  Tender s.r.o.
so sídlom v Bratislave, Púchovská 12
o/ Výšku poplatku za dieťa umiestnené v MŠ v Málinci v sume 150,–Sk mesačne
p/ Zaradenie žiadosti o pridelenie bytu do poradovníka pre Eriku Krňanovú, bytom Málinec 485
r/ Žiadosť Vladimíra Semeráka, bytom Málinec 459 o prenájom poľnohospodárskej pôdy ,
vedenej na LV 749, parc.č.1564/1 v ½-ici t.j.3,6054 ha na obdobie od 1.10.2008 do 30.9.2012
v cene 550,–Sk/ha t.j. 1.983,–Sk ročne
s/ Žiadosť o dotáciu na výstavbu viacúčelového ihriska od Splnomocnenca vlády SR
pre mládež a šport Bratislava a spolufinancovanie obce vo výške do 500 tis. Sk
t/ Žiadosť TJ-Jednota Málinec, stolnotenisového oddielu o poskytnutie dotácie na rok 2008
vo výške 13.000,–Sk


3.Ukladá:

a/ OcÚ zabezpečiť inventarizáciu majetku obce Málinec k 31.12.2008 v zmysle prijatej
smernice v bode 2/b tohto uznesenia
Termín: 31.12.2008
b/ OcÚ zabezpečiť odpísanie nákladov vynaložených do zmarených investícií, podľa bodu
2/i tohto uznesenia
Termín: 31.12.2008
c/ OcÚ zabezpečiť prevod sumy nedokončených investícií do majetku obce, podľa bodu
2/j tohto uznesenia
Termín: 31.12.2008
d/ OcÚ zabezpečiť organizovanie aktivačných prác v obci Málinec podľa bodu 2/k tohto
uznesenia
Termín: november 2008
e/ OcÚ zabezpečiť výber stočného podľa schváleného dodatku č.2 v bode 2/l tohto uznesenia
Termín: trvalý
f/ OcÚ vyplatiť odmenu starostovi obce v zmysle schválenia v bode 2/m tohto uznesenia
Termín: november 2008
g/ OcÚ zabezpečiť realizáciu projektu „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Málinec podľa bodu
2/m tohto uznesenia
Termín: rok 2009
h/ Riaditeľke MŠ inkasovať mesačný poplatok za dieťa umiestnené v MŠ v zmysle schválenia
v bode 2/o tohto uznesenia
Termín: trvalý
i/ OCÚ zaradiť žiadosť o pridelenie bytu Eriky Krňanovej, bytom Málinec 485 do poradovníka
Termín: november 2008
j/ OcÚ vypracovať nájomnú zmluvu na prenájom poľnohospodárskej pôdy pre žiadateľa
Vladimíra Semeráka v zmysle schválenia v bode 2/r tohto uznesenia
Termín: október 2008
k/ OcÚ zaslať žiadosť o výstavbu viacúčelového ihriska a zabezpečiť spolufinancovanie
v zmysle schválenia v bode 2/s tohto uznesenia
Termín: november 2008
l/ OcÚ poskytnúť dotáciu pre stolnotenisový oddiel v zmysle schválenia v bode 2/t tohto
uznesenia
Termín: rok 2008
m/ OcÚ zaradiť do plánu investícií na rok 2009 vybudovanie sociálnych zariadení v MŠ
Málinec ako vybavenie exteriéru
Termín: rok 2009

4. Neschvaľuje:

a/ Žiadosť Jána Kancku, bytom Čierna nad Tisou o pridelenie bytu v obci Málinec, nakoľko
nespĺňa podmienky v zmysle VZN

4. Ruší:

a/ Uznesenie č.5/2008 v bode 2/p a v bode 3/l o napojení verejného osvetlenia na solárnu
energiu z dôvodu zmeny podmienok oproti pôvodnej ponuke prejednávanej na zasadnutí
OZ dňa 4.9.2008

V Málinci dňa 5.11.2008
Ing. Čepko Igor
starosta obce