Uznesenie OZ 1/2009

Uznesenie č. 1/2009 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 12.februára 2009

 

1. Berie na vedomie:
–––––––––––––––
a/ Informáciu o plnení uznesení OZ
b/ Informáciu o príprave podujatia „Stretnutie málinských rodákov“
c/ Informáciu o prípravách voľby prezidenta SR v roku 2009


2. Schvaľuje:
–––––––––

a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Juraj Janšto
členovia: Drahomír Melich, Jozef Vrábeľ

b/ Prevádzkový poriadok pohrebiska „Cintorín Málinec“
c/ Prevádzkový poriadok pohrebiska „Cintorín Málinec – časť Huta“
d/ Dodatok č.1 k VZN č. 8/2008 o cenách za služby poskytované Obecným úradom v Málinci
e/ Správu o plnení výstavby a investičných akcií obce Málinec v roku 2008
f/ Dohodu o zriadení spoločného školského obvodu pre obce Málinec, Ozdín, Cinobaňa
g/ Správu o stave majetku obce Málinec k 31.12.2008
h/ Návrh na vyradenie poškodených a nefunkčných predmetov z majetku obce Málinec, zistených
počas fyzickej inventúry od 24.11.2008 do 30.11.2008
i/ Komisiu pre likvidáciu vyradeného majetku obce Málinec nasledovne:
Vrábeľ Jozef, Detvan Juraj, Faťarová Michaela, MVDr. Tatranský Ľuboš, Kančová Anna
j/ Zmenu zmluvy o nájme nebytových priestorov a zmluve o prenájme hnuteľných vecí zo dňa
1.6.1997 medzi prenajímateľom obcou Málinec a nájomcom MUDr. Zuzanou Brémovou , kde
v časti nájomca bude: PRO ANGELUM s.r.o. 985 26 Málinec 59, IČO 44615302.
Prenajaté priestory budú i naďalej využívané ako ambulancia praktického lekára pre dospelých.
k/ Kladné stanovisko ku akceptovaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych
fondov EÚ
l/ Mandátnu zmluvu s firmou ARDE s.r.o. Bardejov na zabezpečenie realizácie verejného
obstarávania na „Rekonštrukciu Základnej školy v obci Málinec“
m/ Zaradenie žiadosti o pridelenie bytu pre Jarmilu Randisovú, bytom Málinec 390 do poradovníka
uchádzačov o byty
n/ Zaradenie žiadosti o pridelenie bytu pre Igora Farkaša, bytom Málinec 379 do poradovníka
uchádzačov o byty
o/ Zaradenie žiadosti o pridelenie bytu pre Jaroslava Gajdoša, bytom Málinec 334 do poradovníka
uchádzačov o byty
p/ Žiadosť p.Emílie Štaudnerovej, bytom Málinec o poskytnutie jednorázovej dávky sociálnej
pomoci vo výške 80 € v zmysle zákona 599/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov
r/ Žiadosť Vieroslavy Riečicovej, o zníženie nájomného za prenájom priestorov Internetovej
kaviarne K-4 na prízemí SD v Málinci na sumu 3,31 €/m2 /100,–Sk/m2/ s podmienkou, že
v termíne do 28.2.2009 budú sociálne zariadenia uvedené do pôvodného stavu. V prípade
nedodržania termínu bude od 1.2.2009 nájomné za 1 m2 vo výške 8,63 €/m2 / 260,–Sk/m2/.
s/ Pridelenie bytov na športovom areáli v obci Málinec pre žiadateľov:
1. Jaroslav Gajdoš, bytom Málinec 334
2. Jarmila Randisová, bytom Málinec 390
3. Ukladá:
––––––-

a/ OcÚ zabezpečovať prevádzkovanie pohrebísk podľa prevádzkových poriadkov, schválených
v bodoch 2/b a 2/c tohto uznesenia
Termín: trvalý
b/ OcÚ vyberať poplatky za služby v zmysle schváleného dodatku č.1 k VZN č.8/2008, v bode
2/d tohto uznesenia
Termín: trvalý
c/ Komisii pre likvidáciu vyradeného majetku obce Málinec zabezpečiť likvidáciu vyradeného
majetku v zmysle platných predpisov
Termín: do 31.3.2009
d/ OcÚ vypracovať novú nájomnú zmluvu na prenájom priestorov ambulancie praktického lekára
pre dospelých, podľa bodu 2/j tohto uznesenia
Termín: február 2009
e/ OcÚ zabezpečiť verejné obstarávanie na „Rekonštrukciu ZŠ v obci Málinec v zmysle schválenej
mandátnej zmluvy v bode 2/l tohto uznesenia
Termín: marec 2009
f/ Zaradenie žiadostí o pridelenie bytu do poradovníka v zmysle schválenia v bodoch 2/m, 2/n,
2/o tohto uznesenia
Termín: február 2009
g/ OcÚ poskytnúť jednorázovú dávku soc.pomoci pre Emíliu Štaudnerovú v zmysle schválenia
v bode 2/p tohto uznesenia
Termín: marec 2009
h/ OcÚ inkasovať nájomné za prenájom priestorov Internetovej kaviarne K-4 v Málinci v zmysle
schválenia v bode 2/r tohto uznesenia
Termín: február 2009
i/ OcÚ vypracovať nájomné zmluvy pre Jaroslava Gajdoša a Jarmilu Randisovú na prenájom bytov
na športovom areáli v zmysle schválenia v bode 2/s tohto uznesenia
Termín: od 1.3.2009
j/ Kultúrnej komisii pri OZ v Málinci vypracovať anketový lístok - návrh osobností na udelenie
ocenení obce Málinec
Termín: marec 2009
k/ OcÚ vyžiadať stanovisko OO PZ v Poltári o podrobnejšej asistencii na stretnutí motorkárov
v obci Málinec
Termín: marec 2009


4. Neschvaľuje:
–––––––––––

a/ Žiadosť MUDr. Zuzany Brémovej o odpredaj hnuteľných vecí , uvedených v inventárnom súpise-
stave majetku obce Málinec k 30.11.2008.


Poslanci jednohlasne schválili uznesenie č. 1/2009


V Málinci dňa 20.2.2009
Ing. Čepko Igor
starosta obce