Uznesenie OZ 2/2009

Uznesenie č. 2/2009 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 26.3.2009

 

1. Berie na vedomie:

a/ Informáciu o plnení uznesení OZ
b/ Správu likvidačnej komisie
c/ Informáciu o možnostiach na vytvorenie nových pracovných miest
d/ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Málinec


2. Schvaľuje:

a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Števove Eva
členovia: Janšto Juraj, Melich Drahomír
b/ Spolufinancovanie realizácie akcie na základe žiadosti o NFP zo štrukturálnych fondov pod
číslom 2004-OPZI-311-BB-0323, pod kódom ITMS 11430110100 s názvom „Rekonštrukcia
Základnej školy v obci Málinec vo výške 5 % celkových nákladov t.j. 12.155,–€ / 366.200,–Sk/
c/ Úver pre obec Málinec na zabezpečenie realizácie akcie „Rekonštrukcia ZŠ v Málinci“
vo výške 83.000,–€ / 2.500.458,–Sk/ v Dexia banke Slovensko a.s. Žilina
d/ Správu o plnení rozpočtu obce Málinec k 31.12.2008
e/ Celoročné hospodárenie obce Málinec v roku 2008 bez výhrad
f/ Plán investícií pre rok 2009
g/ VZN č. 1/2009 o určení miest na vyvesenie volebných plagátov politických subjektov
vo volebnej kampani pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 6.6.2009
h/ Predĺženie nájomných zmlúv pre súčasných nájomníkov v bytovom dome Málinec 515
do 31.3.2010.
i/ Zriadenie sociálneho podniku v obci Málinec
j/ Zakúpenie autobusu KAROSA v cene 4.000,– €
k/ Odpredaj autobusu ČAVDAR za sumu 650 €
l/ Žiadosť TJ Jednota Málinec o dotáciu na rok 2009 vo výške 5.975,– €
m/ Zaradenie žiadosti Denisy Čunkovej, bytom Málinec 248 o pridelenie bytu do poradovníka
uchádzačov o byty
n/ Zmluvu o dielo s firmou ARDE s.r.o. Bardejov na vypracovanie diela -projektovej žiadosti
na čerpanie finančných prostriedkov zo Štrukturálnych fondov EU pre projekt „Regenerácia
centrálnej zóny obce Málinec“
o/ Navýšenie rozpočtu obce v príjmovej časti v položke 312001 o sumu 18.351,– € a vo výdavkovej
časti v kapitole 912 o sumu 18.351,–€ do položiek podľa priloženého návrhu
p/ Odmenu pre strarostu obce za IV.Q.2008 vo výške 24 %

3. Ukladá:

a/ OcÚ zabezpečiť spolufinancovanie realizácie akcie „Rekonštrukcia ZŠ v Málinci“, v zmysle
bodu 2/b tohto uznesenia
Termín: do 31.7.2009
b/ OcÚ zabezpečiť pre obec Málinec úver na realizáciu akcie „Rekonštrukcia ZŠ Málinec“
vo výške 83.000,–€
Termín: do 31.5.2009
c/ OcÚ zabezpečiť realizáciu investičných akcií v zmysle schváleného plánu investícií na rok 2009
a možností rozpočtu obce
Termín: rok 2009


d/ OcÚ zabezpečiť miesta na vyvesenie volebných plagátov v zmysle schváleného VZN 1/2009
Termín: do 6.6.2009

e/ OcÚ vypracovať nájomné zmluvy pre nájomníkov v bytovom dome 515 v zmysle schválenia
v bode 2/h tohto uznesenia
Termín: marec 2009
f/ OcÚ zabezpečiť štatút sociálneho podniku v zmysle schválenia v bode 2/i tohto uznesenia
Termín: do 30.6.2009
g/ OcÚ zabezpečiť zakúpenie autobusu Karosa v zmysle schválenia v bode 2/j tohto uznesenia
Termín: apríl 2009
h/ OcÚ odpredať autobus Čavdar v zmysle schválenia v bode 2/k tohto uznesenia
Termín: máj 2009
i/ OcÚ poskytnúť dotáciu na pre TJ Jednota Málinec v zmysle schválenia v bode 2/l a vyúčtovať
ju do 31.12.2009
Termín: ako v texte
j/ OcÚ zaradiť žiadosť Denisy Čunkovej do poradovníka uchádzačov o byty
Termín: apríl 2009
k/ OcÚ zabezpečiť vypracovanie projektovej žiadosti „Regenerácia centrálnej zóny obce Málinec“
v zmysle schválenia v bode 2/n
Termín: apríl 2009
l/ OcÚ zabezpečiť navýšenie rozpočtu v zmysle schválenia v bode 2/o tohto uznesenia
Termín: apríl 2009
m/ OcÚ vyplatiť odmenu starostovi obce v zmysle schválenia v bode 2/p tohto uznesenia
Termín: apríl 20094. Odročuje:

a/ Úpravu výšky stočného na rok 2009 v zmysle rozhodnutia ÚRSO č. 0049/2009/V na budúce
zasadnutie OZ
b/ Žiadosť Júliusa Fodora, bytom Málinec 370 o odkúpenie nehnuteľností v k.ú. Málinec na budúce
zasadnutie OZ

5. Súhlasí:

a/ So stretnutím zástupcov firmy EMEL Energy a.s. Bratislava za účelom upresnenia svojho
podnikateľského zámeru.

V Málinci 1.4.2009
Ing. Čepko Igor
starosta obce