Uznesenie OZ 5/2009

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 3. septembra 2009

 

1. Berie na vedomie:

a/ Informáciu o plnení uznesení OZ
b/ Informáciu o príprave projektu „Revitalizácia centra obce Málinec „
c/ Informáciu o spracovávaní zmlúv na čistenie odpadových vôd
d/ Vyžiadanie stanoviska p. Michala Valentýniho , bytom Málinec 468
e/ Rozhodnutie starostu obce o vzdaní sa odmeny za II.Q.2009

2. Schvaľuje:

a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda –Ing. Zákopčan Víťazoslav
členovia- Detvan Marián, Števove Eva
b/ Správu o plnení rozpočtu k 30.6.2009
c/ VZN č. 3/2009 o určení miest na volebnú kampaň
d/ Prevod správy nehnuteľného majetku a to rekonštrukciu Základnej školy v Málinci
v hodnote 246.502,25 € do správy Základnej školy v Málinci na základe Zmluvy o prevode
správy k 1.9.2009
e/ Dodatok č.1 k VZN č. 3/2008 o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Málinec
f/ Aktualizáciu rozpočtu obce Málinec k 1.9.2009
g/ Prenájom nebytových priestorov vybranému strategickému partnerovi za účelom
poskytovania služieb v rozsahu predmetu činnosti Slovenskej pošty a.s., formou
Pošty Partner
h/ Nákup básnickej zbierky /Z/ Rodenie.... od autora Júliusa Lomenčíka vo výške 200,–€
i/ Odpredaj nehnuteľnosti vedenej na LV 742 obytný dom so súp.č. 381, postavený na parc.č.
451/1 s prednostným kúpnym právom pre súčasného nájomníka Miroslava Šmejkala v cene
400,– €. V prípade odmietnutia kúpy bude cena nehnuteľnosti určená verejnou súťažou.
Pokiaľ sa neodpredá ani vo verejnej súťaži, nehnuteľnosť bude zlikvidovaná..

3. Ukladá:

a/ OcÚ zaslať stanovisko pre žiadateľa Michala Valentínyho, bytom Málinec 468
Termín: september 09
b/ OcÚ zabezpečiť miesta pre volebnú kampaň v zmysle schváleného VZN č. 3/2009
Termín: počas trvania volebnej kampane
c/ OcÚ zabezpečiť prevod správy majetku v zmysle bodu 2/d tohto uznesenia
Termín: september 2009
d/ OcÚ zabezpečiť výber príspevkov pre ZŠ a MŠ podľa Dodatku č. 1 ku VZN č. 3/2008
Termín: trvalý
e/ OcÚ zabezpečiť plnenie rozpočtu obce v zmysle schválenej aktualizácie v bode 2/f tohto
uznesenia.
Termín: rok 2009
f/ OcÚ zabezpečiť prenájom nebytových priestorov pre služby Pošty podľa bodu 2/g tohto
uznesenia
Termín: september 09

g/ OcÚ uplatniť požiadavku u vlastníka Rakovského Potoka na jeho úpravu
Termín: september 09
h/ OcÚ prostredníctvom miestneho rozhlasu upozorniť občanov o zákaze spaľovania odpadu
Termín: september 09
i/ OcÚ pozastaviť prenajímanie obecnej chaty na Starom Vŕšku od 1.10.2009 na dobu neurčitú
Termín: ako v texte
j/ OcÚ poskytnúť finančný príspevok na nákup básnickej zbierky v zmysle schválenia v bode 2/h
tohto uznesenia a to formou úhrady faktúry od vydavateľa
Termín: po doručení faktúry
k/ OcÚ odpredať nehnuteľnosť – obytný dom č. 381, v zmysle schválenia v bode 2/i tohto uznesenia
Termín: rok 2009
l/ OcÚ predložiť žiadosť ISC Málinec na nasledujúce zasadnutie OZ z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov
Termín: ako v texte

4. Ruší:

a/ Uznesenie č. 4/2009 v bode 2/e, ktorým bola schválená žiadosť ZŠ v Málinci o úpravu
rozpočtu na originálne kompetencie.

5. Udeľuje:

a/ Súhlas Slovenskej pošte a.s. na prenechanie prenajímaných nebytových priestorov
do prenájmu vybratému strategickému partnerovi formou Pošty Partner za súčasných zmluvných
podmienok.6. Neschvaľuje:

a/ Žiadosť Daniely Faťarovej – Drogéria Farby-laky-mix o zníženie nájomného za prenájom
nebytových priestorov na úroveň prvého roku podnikania.
b/ Žiadosť ISC Málinec o poskytnutie finančného príspevku z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov a riešenie žiadosti prekladá na nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.

7. Doporučuje:

a/ Odmenu pre Annu Kančovú, pracovníčku OcÚ Málinec za mimoriadne úsilie pri plnení úloh
pri organizovaní akcie „Stretnutie rodákov 25.-26.7.2009 „

V Málinci dňa 9.9.2009
Ing. Čepko Igor
starosta obce

 

 


Interpelácie poslancov OZ Málinec na zasadnutí Obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 3.septembra 2009

Ing. Marián Slobodník - sústavne každý večer občania vypaľujú vo svojich záhradách,
v zmysle zákona je vypaľovanie v obci zakázané. V minulom roku sa po vyhlásení v miestnom rozhlase situácia trochu zlepšila – treba urobiť aspoň reláciu . Poslancom priniesol fotodokumentáciu vypaľovania v obci
Obecné zastupiteľstvo uložilo OcÚ urobiť reláciu do miestneho rozhlasu k zákazu spaľovania odpadu v obci.

Detvan Marián – v budúcnosti sa budeme musieť zaoberať poriadkovou komisiou, deti
ohrozujú ľudí – 11 ročný chlapec vedie osobný automobil, deti jazdia po
obci na motorkách
- nad rampou do SD sú veľké oduté fľaky – treba to zrútiť
- akcia stretnutie rodákov dopadla veľmi dobre, za prípravu a priebeh treba
poďakovať hlavne Kančovej Anne – zaslúži si odmenu
- poslanci súhlasili s týmto návrhom a doporučujú odmenu pre Anna Kančovú za mimoriadne úsilie pri plnení úloh pri organizovaní akcie Stretnutie rodákov 25.-26.7.2009.

Melich Štefan - chata na Starom Vŕšku – treba to poriešiť buď ju neprenajímať alebo
skultúrniť a hlavne mal by to mať na starosti jeden človek – chatár za malý
poplatok
- do bytu Juraja Gúgľavu na ihrisku sa nasťahovali cudzí cigáni- robia tam
neporiadok / pijú, bijú sa/
- kedy bude fungovať muštáreň
Starosta – navrhuje chatu riešiť – neprenajímať ju za určitý čas a urobiť úpravy pretože je
veľmi zničená, na zváženie je aj poplatok za prenájom, chatára si v súčasnej zlej finančnej situácii nemôžeme dovoliť

Detvan Marián – pokiaľ by sa z rozpočtu obce vyčlenili fin.prostriedky – na určitý čas by sme
ju nemali prenajímať, treba ju porobiť a potom upraviť aj cenu za prenájom

Poslanci uložili OcÚ od 1.10.2009 neprenajímať obecnú chatu na dobu neurčitú.

Starosta ďalej uviedol, že muštáreň bude fungovať pokiaľ budú mať občania záujem. Čo sa týka Juraja Gúgľavu, ktorý nasťahoval do bytu na ihrisku cudzích ľudí – bol predvolaný, dostal upozornenie na zákaz púšťať cudzích nájomníkov s tým, že dostane výpoveď z nájmu bytu ak sa to bude opakovať.

Janšto Juraj – štvorkolkári po obci – chodia na dvoch kolesách
- cesta na Starý Vŕšok popod horu je zarastená – treba ju vyčistiť
- vo Vlčove svieti verejné osvetlenie aj cez deň
- stánok v hute, ktorý patrí Kípeťovi je na rozpadnutie – treba to odstrániť
- navrhuje zverejniť pripomienky poslancov na internet spolu s uznesením

Detvan Juraj – volný pohyb psov po obci
Ing. Michalove Iveta – urobiť hojdačku pre deti pri bytovom dome 515, stále sú pri bytovkách PD

Viac pripomienok nebolo, predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia č. 5/2009 .


Ing. Igor Čepko
starosta obce