Uznesenie OZ 6/2009

 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 17.9.2009

 

1. Berie na vedomie:

a/ Informáciu starostu obce o prípravách na výstavbu fotovoltaickej elektrárne v obci Málinec
b/ Informáciu starostu obce o podpísaní zmluvy o spolupráci so združením Neogradiensis
na projekte „Spoznávame Euroregión Neogradiensis na opačnej strane hraníc – vypracovanie
informačno-propagačného materiálu pre celé územie euroregiónu Neogradiensisi“

2.Schvaľuje:

Účasť obce Málinec ako partnera v projekte cezhraničnej spolupráce v rámci výzvy HUSK 09/01, Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013. V prípade úspešnosti projektu a získania nenávratného finančného príspevku pre obec,
Obec Málinec disponuje finančnými prostriedkami pre kofinancovanie projektu vo výške 5 %.

3. Ukladá:

a/ OcÚ zabezpečiť všetky potrebné dokumenty a prílohy potrebné ku projektu podľa bodu 2,
tohto uznesenia .
Termín: september 2009

Uznesenie bolo schválené jednohlasne.
V Málinci 17.9.2009
Ing. Igor Čepko
starosta obce