Uznesenie č. 6/2010

Uznesenie č. 6/2010 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 26.5.2010

Čítať celý článok...
 
Uznesenie č. 5/2010

Uznesenie č. 5/2010 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 11.5 .2010

Čítať celý článok...
 
Uznesenie č. 4/2010

Uznesenie č. 4/2010 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 22.4.2010

Čítať celý článok...
 
Uznesenie č. 3/2010

  Uznesenie č. 3/2010 z  mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 6.4.2010

Čítať celý článok...
 
Uznesenie č. 1/2010

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 4.2.2010

Čítať celý článok...
 
Uznesenie OZ 8/2009

Uznesenie OZ č. 8/2009zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 11.12.2009

1. Berie na vedomie

 • a) Informáciu o plnení uznesení OZ
 • b) Znenie Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS Hornohrad, ktorá bude predkladaná v rámci výzvy na opatrenie 4.1.Implementácia stratégií rozvoja územia z Programu rozvoja vidieka
 • c) Žiadosť Eriky Katonovej, bytom Hradište 132 o rozšírenie pouličného osvetlenia pri rodinnom dome v Málinci č. 103
 • d) Žiadosť p. Daniely Faťarovej o ukončenie nájmu predajne Drogéria-farby-laky MIX, z dôvodu skončenia prevádzky
 • e) Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávneho kraja v obci Málinec
 • f) Informáciu o poskytnutej dotácii z MŠ SR na rekonštrukciu strechy ZŠ v Málinci

2. Schvaľuje

 • a) Návrhovú komisiu v zložení: predseda - Števove Eva, členovia – Detvan Juraj, Janšto Juraj
 • b) VZN č. 5/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • c) VZN č. 6/2009 o dani z nehnuteľnosti a o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce
 • d) VZN č. 7/2009 o miestnych daniach a o podmienkach určovania a vyberania dane na územíobce Málinec
 • e) VZN č. 4/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2010
 • f) VZN č. 8/2009 o cenách za služby poskytované Obecným úradom v Málinci
 • g) Dodatok č. 2 ku VZN č. 3/2008 o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec
 • h) Dodatok č. 1 ku Prevádzkovému poriadku pohrebiska – Cintorín Málinec a Cintorín Málinec časť Huta, zo dňa 12.2.2009
 • i) Programový rozpočet obce Málinec na roky 2010 – 2012
 • j) Rozpočet obce Málinec na rok 2010 ako záväzný , na roky 2011 a 2012 ako orientačný
 • k) Prehľad kapitálových výdavkov na realizáciu rozvojového programu obce na prefinancovanie v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 07/2002 
 • lČerpanie prvého municipálneho úveru na refundáciu nákladov spojených s čiastočnou úhradou faktúry č. OF 2009 0355 v sume 1.830,– € ako spolufinancovanie akcie „Stanovištia separovaného zberu“
  m/ Zmenu účelu využitia dotácie z MŠ SR na rekonštrukciu strechy ZŠ v Málinci na výmenu elektrických a vodovodných rozvodov a výmenu podlahových krytín v ZŠ Málinec
  n/ Zvýšenie nájomného o 20 % v bytovýchpriestoroch vo vlastníctve a správe obce Málinec okrem bytov vybudovaných s podporou ŠFRB.
  o/ Žiadosť Erika Schlenca, bytom Málinec 388 o vydanie súhlasu na výstavbu garáže na obecnom pozemku parc.č. 901/1 v k.ú. Málinec
  p/ Žiadosť Urbárskej lesnej spoločnosti –pozemkové spoločenstvo Málinec o odkúpenie nehnuteľnosti v k.ú. Málinec , vedenej na LV 742, parc.č. 785 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 157 m2, podiel 1/1-ina v cene 0,03 €/m2
  r/ Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti v k.ú. Málinec, vedenej na LV 56, parc.č. 518 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 48 m2, podiel ½.ina, prip.výmera 24 m2 a parc.č. 519 vo výmere 210 m2, podiel ½-ina, prip.výmera 105 m2 v cene 0,25 € /m2 pre Ing. Pavla Karlíka bytom Málinec 276 v zastúpení advokátkou JUDr. Elenou Matulovou.
  s/ Nenávratný finančný príspevok na rok 2010 pre Klub dôchodcov v Málinci vo výške 150,– €
  t/ Žiadosť Michala Valentýniho a manž. Anny, bytom Málinec 511 o udelenie súhlasu na podnájom bytu č. 6 pre Júliusa Trčana nar. 11.1.1990, bytom Málinec 501 od 1.1.2010
  u/ Nenávratný finančný príspevok na rok 2010 pre Stolnotenisový oddiel TJ Málinec vo výške 150 €
  v/ Dotáciu pre TJ Jednotu Málinec na rok 2010 vo výške 6.000,-€
  x/ Nenávratný finančný príspevok na rok 2010 pre Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, ZO v Málinci vo výške 100,– €
  y/ Nenávratný finančný príspevok na rok 2010 pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO v Málinci vo výške 100,– €
  z/ Dotáciu pre Mikroregión Hornohrad vo výške 16,60 € na úhradu alikvotnej čiastky poistného na traktor J.Deere na obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2010
  ž/ Dotáciu pre Mikroregión Hornohrad – Integrované centrum Málinec vo výške 790,– € na r .2009, na úhradu zálohových faktúr SPP
  3. Ukladá:
  a/ OcÚ zabezpečiť činnosť v zmysle prijatých VZN v bodoch 2b, 2c, 2d, 2e a 2f tohto uznesenia
  Termín: trvalý
  b/ OcÚ zabezpečiť činnosť v zmysle prijatých dodatkov v bodoch 2g a 2h tohto uznesenia
  Termín: trvalý
  c/ OcÚ zabezpečiť plnenie programového rozpočtu a rozpočtu obce Málinec, schválených v bodoch 2i a 2j tohto uznesenia
  Termín: rok 2010
  d/ OcÚ zabezpečiť čerpanie prvého municipálneho úveru v zmysle bodu 2/l tohto uznesenia
  Termín: 12/2009
  e/ OcÚ zabezpečiť zmenu účelu využitia dotácie z MŠ SR podľa bodu 2/m tohto uznesenia
  Termín: rok 2010
  f/ OcÚ vyhlásiť zámer predaja nehnuteľnosti z majetku obce parc.č. 500/5 záhrada vo výmere 479 m2, podiel 1/1-ina a parc.č. 500/7 vo výmere 57 m2, podiel 1/1-ina pre Júliusa Fodora,bytom Málinec 370 v zastúpení advokátkou JUDr. Elenou Matulovou
  Termín: január 2010
  g/ OcÚ zvýšiť nájomné o 20 % v bytových priestoroch vo vlastníctve obce Málinec okrem bytov vybudovaných s podporou ŠFRB
  Termín: od 1.1.2010
  h/ OcÚ rozšíriť pouličné osvetlenie k rod.domu so súp.č. 103
  Termín: apríl 2010
  i/ OcÚ odpredať nehnuteľnosti v zmysle schválenia v bodoch 2/p, 2/r tohto uznesenia
  Termín: rok 2010
  j/ OcÚ poskytnúť nenávratné finančné príspevky v zmysle schválenia v bodoch 2/s, 2/u, 2/x, 2/y
  Termín: rok 2010
  k/OcÚ poskytnúť dotáciu v zmysle schválenia v bode 2/v tohto uznesenia
  Termín: rok 2010
  l/ OcÚ poskytnúť dotáciu v zmysle schválenia v bodoch 2/z, 2/ž tohto uznesenia
  Termín: december 2009
  m/ OcÚ vypracovať dohodu o podnájme bytu v zmysle schválenia v bode 2/t tohto uznesenia
  Termín: január 2010
  n/ OcÚ vydať súhlasné stanovisko k výstavbe garáže pre Erika Schlenca v zmysle schválenia v bode 2/o tohto uznesenia
  Termín: rok 2010
  1.Neschvaľuje
  a/ Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti v k.ú. Málinec parc.č. 500/5 záhrada vo výmere 479 m2, podiel 1/1-ina a parc.č. 500/7 záhrada vo výmere 57 m2, podiel 1/1-ina pre Júliusa Fodora , bytom Málinec 370 v zastúpení advokátkou JUDr. Elenou Matulovou.

V Málinci dňa 15.12.2009 Ing. Čepko Igor - starosta obce

 
Uznesenie OZ 7/2009
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 29.10.2009
Čítať celý článok...
 
Uznesenie OZ 6/2009

 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 17.9.2009

Čítať celý článok...
 
Uznesenie OZ 5/2009

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 3. septembra 2009

Čítať celý článok...
 
Uznesenie OZ 4/2009
Uznesenie č. 4/2009
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 3.7.2009
Čítať celý článok...
 
Uznesenie OZ 3/2009

Uznesenie č. 3/2009
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 19.5.2009

Čítať celý článok...
 
Uznesenie OZ 2/2009

Uznesenie č. 2/2009 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 26.3.2009

Čítať celý článok...
 
Uznesenie OZ 1/2009

Uznesenie č. 1/2009 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 12.februára 2009

Čítať celý článok...
 
Uznesenie OZ 7/2008

Uznesenie č. 7/2008 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci , konaného dňa 12.decembra 2008

Čítať celý článok...
 
Uznesenie OZ 6/2008

Uznesenia č. 6/2008 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 30.10.2008

Čítať celý článok...
 
Uznesenie OZ 5/2008

Uznesenie č. 5/2008 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 4. septembra 2008

Čítať celý článok...
 
Uznesenie OZ 4/2008

Uznesenie č. 4/2008 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci , konaného dňa 4. júla 2008

Čítať celý článok...
 
Uznesenie OZ 3/2008

Uznesenie č. 3/2008 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 29. mája 2008

Čítať celý článok...
 
Uznesenie OZ 2/2008

Uznesenie č. 2/2008 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 8. apríla 2008

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 Dopredu > Koniec >>

Stránka 4 z 5