Pravidlá o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely obce Málinec

 

Pravidlá o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely obce Málinec

Článok l 

Predmet

Tieto pravidlá upravujú hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely obce Málinec pri zachovaní maximálnej hospodárnosti a vecnej preukázateľnosti.

Článok 2
 Výdavky na reprezentačný a propagačný účel

Za výdavky reprezentačné a propagačné sa považujú výdavky, ktoré bezprostredne súvisia s činnosťou obce Málinec a sú použité v nevyhnutnom rozsahu na reprezentačné, spoločenské a hospodárske dôvody a to hlavne na:

  1. pohostenie pri oficiálnych návštevách a na ďalšie výdavky spojené s pobytom oficiálnych hosti
  2. občerstvenie účastníkov porád, rokovaní, zasadnutí zastupiteľstva a iných pracovných príležitostí
  3. vecné dary poskytované hosťom
  4. propagácia a reklama, ak bezprostredne súvisí s činnosťou obce napr. novoročné pozdravy, upomienkové predmety ,inzercia, internetová stránka obce, časopis obce a podobne.
  5. propagácia a reklama, ak ide o reprezentáciu a šírenie dobrého mena obce

Článok 3
Zásady používania výdavkov

Za oficiálnu návštevu sa považuje tuzemská a zahraničná delegácia / aj jedna osoba/, ktorá prerokúva so zástupcami obce hospodárske a spoločenské otázky.
Za občerstvenie sa považuje káva, čaj, nealko, cukrárenské výrobky, pečivo a prípadne iné podľa povahy a dĺžky trvania akcie. Pri rokovaní, ktoré trvá do 6 hodín, sa poskytne občerstvenie a pohostenie v rozsahu maximálne 2,00€/osoba. Pri rokovaní nad 6 hodín sa táto hranica zvyšuje na maximálne 5,00€/osoba.
Za ďalšie výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí sa považujú výdavky na ich ubytovanie, dopravu a vecný dar v hodnote maximálne 30,00€/osoba.
Výdavky na reprezentačné a propagačné účely môžu byť použité aj na reprezentáciu a šírenie dobrého mena obce Málinec, . K týmto výdavkom patria príspevky fyzickým a právnickým osobám , ktoré reprezentujú obec na rôznych kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach . Maximálna suma výdavku za občerstvenie v týchto prípadoch sa stanovuje v rozsahu odseku 2 tohto článku. Výška vecného daru pri týchto akciách sa stanovuje na sumu maximálne 100,00€/ jedna akcia /napr.stretnutie s dôchodcami, juniáles,zápas o pohár starostu obce a pod./

Článok 4
 Záverečné ustanovenia

Výdavky na reprezentačné a propagačné účely musia byť riadne zdokladované a preukazateľné. Takéto výdavky musia dokladovať účel akcie, počet účastníkov resp. účel propagácie pre obec. Obec zapezpečí analytickú evidenciu ich použitia /položka 633016/.
Za účelové a hospodárne využívanie týchto prostriedkov ako aj za rozsah týchto výdavkov zodpovedá starosta obce.
Tieto pravidlá o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely obce Málinec boli prerokované na zasadnutí OZ v Málinci dňa 16.12..2011 a začínajú platiť dňom ich schválenia.

Ing. I. Čepko, starosta obce