Dodatok ku smernici č. 1/2011

o miestnej kanalizácii

 Bod č. 2) Meranie množstva vody odvedenej do verejnej kanalizácie:

odstavec č.3) sa mení nasledovne:

  • 3) Účtovať paušálom na počet osôb v domácnosti sa bude aj odberateľom, ktorí majú namontovaný vodomer a odoberajú vodu z verejného vodovodu, ale majú neprimerane nízke množstvo spotrebovanej vody, pričom za neprimerane nízku spotrebu sa považuje pokles spotreby vody pod 50% priemernej spotreby vody za rok 2010 v obci Málinec na osobu a rok, čiže pokles spotreby pod 23m3 na osobu a rok.

Týmto odberateľom sa bude účtovať stočné nasledovne:
30 m3 na osobu/rok (t.j. 15 m3 na osobu/polrok).

Poznámka:
 
 Pri určení kritéria neprimerane nízkej spotreby vody sa vychádzalo z údajov o priemernej spotrebe vody v obci Málinec na osobu a rok za rok 2010 podľa údajov Veolie a.s. Priemerná spotreba vody v roku 2010 bola 122 l na osobu a deň, čo predstavuje 44,53 m3 na osobu a rok ( priemer 23 m3 na osobu/polrok).

 Bod č. 6) Úľavy na stočnom:
odstavec c) sa mení nasledovne:

  • c) OZ Málinec schvaľuje výnimku samostatne žijúcim starobným dôchodcom. Týmto dôchodcom sa bude aj napriek neprimerane nízkej spotrebe vody zaznamenanej vodomerom účtovať stočné podľa stavu na vodomere.

Bod č. 7) Sa vkladá za bod č. 6) nasledovne:

  • Obec Málinec ako prevádzkovateľ verejnej kanalizácie bude priebežne na základe zistenej nereálnej spotreby vody v jednotlivých domácnostiach obce alebo na základe podnetov občanov vykonávať kontrolu a zisťovanie reálneho odberu vody z verejného vodovodu a z vlastnej studne u jednotlivých producentov odpadových vôd.

Všetky ostatné body smernice č. 1/2011 vrátane dodatkov ostávajú nezmenené.

Tento dodatok bol schválený na zasadnutí OZ v Málinci dňa: 16.12.2011 uznesením č.06/2011 a nadobúda účinnosť dňom schválenia.

Ing. Čepko Igor
starosta obce Málinec