Smernica o miestnej kanalizácii č. 1/2011

 

OBEC MÁLINEC

V zmysle zákona 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách ,
Obec Málinec ako vlastník a prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, vydáva

Smernicu o miestnej kanalizácii č. 1/2011

Obec Málinec zabezpečuje odvádzanie odpadových vôd a nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp súlade s § 4 písm. g) zákona o obecnom zriadení č. 369/1991 Zb. v z.n.p.

Smernica obsahuje:
1. podmienky pripojenia na miestnu kanalizáciu
2. spôsoby merania vypúšťanej vody
3. Určenie množstva vypúšťanej vody – paušál
4. Účtovanie spotrebovaného množstva vody – stočné
5. Oslobodenie od platenie stočného.
Producentom odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s vlastníkom verejnej kanalizácie a ktorá vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie.
Každý producent je povinný nahlásiť všetky zmeny súvisiace s množstvom a kvalitou odvádzaných odpadových vôd do 3 dní od ich uskutočnenia . Jedná sa o nasledovné skutočnosti:
- zvýši alebo zníži sa počet členov domácnosti
- úprava kúpelne, zabudovanie a počet WC .... (zmena smerného čísla)

1. Podmienky pripojenia sa na miestnu kanalizáciu:

a/ Žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť na verejnú kanalizáciu len na základe písomnej zmluvy odvádzaní odpadových vôd uzatvorenej medzi ním a vlastníkom VK .
b/ Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný pripojiť sa na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu.
c/ Do verejnej kanalizácie možno vypúšťať alebo odvádzať iba odpadové vody s mierou znečistenia a množstvom zodpovedajúcim prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie.
Neoprávneným vypúšťaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie je:
- vypúšťanie bez uzatvorenej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd
- nie je prípustné - vypúšťanie močovky z maštalí od hospodárskych zvierat
- vypúšťanie priemyselných vôd s obsahom nebezpečných látok

2. Meranie množstva vody odvedenej do verejnej kanalizácie:
- odberateľ, ktorý odoberá vodu z verejného vodovodu a má vodomer, vypúšťa do verejnej kanalizácie také množstvo vody , ktoré podľa zistenia odobral z verejného vodovodu. Ide o domácnosti, ktoré nepoužívajú iný zdroj vody.
- Odberateľ, ktorý používa vodu z verejného vodovodu a nemá vodomer, množstvo vypúšťanej vody sa stanoví paušálom , ktorý bol schválený poslancami OZ Málinec dňa: 27.10.2011 (smerné čísla spotreby vody).
- Odberateľ, ktorý používa vodu z vlastnej studne si môže zabudovať vodomer na vlastné náklady, ktorý maximálne do 3 dní Obec Málinec zaistí proti neoprávnenej manipulácii.
- Odberateľ, ktorý odoberá vodu z verejného vodovodu meranú vodomerom, ale používa vodu aj z vlastnej studne, na určenie množstva odvedenej vody sa použije tento nápočet :
1. Ak má odberateľ zabudovaný vodomer aj na vodu z vlastnej studne a je zabezpečený proti neoprávnenej manipulácii pracovníkom obecného úradu, množstvo odobratej vody sa sčíta z oboch vodomerov.
2. Ak nemá odberateľ vodomer na meranie vody z vlastnej studne, bude mu spotreba vody účtovaná na počet osôb v domácnosti paušálom, a nebude sa brať do úvahy vodomer z verejného vodovodu.
3. Účtovať paušálom na počet osôb v domácnosti sa bude aj odberateľom, ktorí
majú namontovaný vodomer a odoberajú vodu z verejného vodovodu, ale majú neprimerane nízke množstvo spotrebovanej vody, pričom za neprimerane nízku spotrebu sa považuje pokles spotreby vody pod 50% priemernej spotreby vody za rok 2010 v obci Málinec na osobu a rok, čiže pokles spotreby pod 23m3 na osobu a rok.
Poznámka: Pri určení kritéria neprimerane nízkej spotreby vody sa vychádzalo z údajov o priemernej spotrebe vody v obci Málinec na osobu a rok za rok 2010 podľa údajov Veolie a.s. Priemerná spotreba vody v roku 2010 bola 122 l na osobu a deň, čo predstavuje 44,53 m3 na osobu a rok.

3. Určenie množstva spotrebovanej vody - paušálom (smerné čísla):
Obec Málinec určuje množstvo spotrebovanej vody paušálom v domácnostiach, ktoré nemajú namontovaný vodomer a pri nereálnej spotrebe vody v zmysle vyhlášky 397/2003 Z. z., prihliadnuc na pripomienky občanov na takto:

Bytový fond:
Druh odvádzania odpadovej vody: Ročné smerné čísla:
l. v domoch iba s l výtokom 16m3 /osoba/rok
2. v byte výtok a WC bez kúpelne 31m3/osoba/rok
3. v byte kúpeľňa s pieckou na pevné palivo a WC 41 m3/osoba/rok
4. v byte kúpelňa a WC 46 m3/osoba/rok
5. Študentom ktorí bývajú na internátoch alebo majú prechodný pobyt na priváte a predložia potvrdenie, sa účtuje spotreba vody paušálom a to: 16 m3 za rok. (Zľava pre študentov sa použije len v domácnostiach, kde sa spotreba vody účtuje paušálom.)
Domácnostiam, ktoré nemajú možnosť napojiť sa do kanalizácie a prečerpávajú odpadové vody kalovým čerpadlom, alebo vyvážajú kalosudom do miestnej kanalizácie bude fakturované 50 % z ceny za stočné.

4. Účtovanie stočného:
Prevádzkovateľ určí cenu stočného podľa schválenej smernice a vyfakturuje stočné 2 x do roka a to v závislosti od dodania odpočtu vodomerov pre domácnosti, v ktorých sa účtuje stočné podľa spotreby vody.
V domácnostiach, kde sa stočné účtuje paušálom sa fakturácia uskutoční 2 x ročne v mesiacoch: december/február a jún/júl príslušného roku.

5. Oslobodenie od platenia stočného:
Obec Málinec odpustí platenie stočného:
a) pracovníkom ČOV
b) integrovanému sociálnemu centru Málinec
c) všetky budovy a objekty vo vlastníctve obce, ktoré nie sú v prenájme iných osôb

6. Úľavy na stočnom:
Obec Málinec poskytne úľavy a výnimky na stočnom:
a) Pracujúcim a študentom, ktorí pracujú a študujú v okolitých krajinách, bývajú na
internátoch alebo majú prechodný pobyt na priváte v SR a predložia platné potvrdenia sa účtuje spotreba vody paušálom a to nasledovne: 16m3/osoba/rok
b) Pracujúcim a študentom v krajinách Veľkej Británie, Írska, USA a ostatných vzdialených krajín sa odpúšťa účtovanie stočného v plnej výške.
c) OZ Málinec schvaľuje výnimku samostatne žijúcim dôchodcom (nad 70 r.).
Týmto dôchodcom sa bude aj napriek neprimerane nízkej spotrebe vody
zaznamenanej vodomerom účtovať stočné podľa stavu na vodomere.

Dňom schválenia tejto smernice sa ruší smernica č. 1/2006 vrátane všetkých jej dodatkov.

V Málinci dňa: 27. októbra 2011
Obecné zastupiteľstvo v Málinci túto smernicu schválilo dňa: 27. októbra 2011 uznesením číslo : 5/2011, účinnosť nadobúda dňom schválenia.

Ing. Igor Čepko
starosta obce Málinec