Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov- 2018

 

Obec Málinec v zastúpení starostom obce Ing. Igorom Lackom oznamuje úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Málinec za rok 2018 nasledovne:

 

Pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu a platenia poplatku za komunálne odpady v zmysle Prílohy č. 1 Tabuľka č. 1 k Nariadeniu vlády SR č. 330/2018 Z. z. k zákonu č. 329/2018 Z.z o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa Obec Málinec zaraďuje do príslušnej sadzby za rok 2019, v zmysle výpočtu podľa Prílohy č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.,  za účelom platenia poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov:
 
 

Položka

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x (%)

Sadzba za príslušný rok v eurách . t

2019

1

X ≤ 10

17

2

10 < x ≤ 20

12

3

20 < x ≤ 30

10

4

30 < x ≤ 40

8

5

40 < x ≤ 50

7

6

50 < x ≤ 60

7

7

x > 60

7

Výpočet vzorca:

                        93,232 t

ÚVko = --------------------------------x 100%  = 30,63 % miera vytriedenia komunálneho odpadu

                     304,352 t

 

 V Málinci  dňa  26.2.2019

 Ing. Igor Lacko - starosta obce