Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2009

k všeobecne záväznému nariadeniu č. 06/2009 o dani z nehnuteľnosti a podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Málinec

VZN č. 06/2009 o dani z nehnuteľnosti a podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Málinec sa mení nasledovne:

Časť II. sa mení nasledovne:

DAŇ Z POZEMKOV
ZÁKLAD DANE Z POZEMKOV
SADZBA DANE

Obec Málinec určuje sadzbu dane z pozemkov nasledovne:

a) za stavebné pozemky na: 0,30% za záhrady na: 0,30 %
b)
zastavané plochy a nádvoria na: 0,30 %
c) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov: na 0,30 % za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady na: 0,30 %
d) za trvalé trávnaté porasty na: 0,50 %
g) za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy na: 0,35%
e)
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy: 0,30%

DAŇ ZO STAVIEB

SADZBA DANE

Obec Málinec určuje nasledovné sadzby dane zo stavieb:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu: 0,060 € /m2
b)
stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu: 0,070 /m2
c)
stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu: 0,350 € /m2
d)
samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových 0,235 € /m2
e)
priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu: 1,500€ /m2
 f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikanímím a zárobkovou 0,995/m2
g)
ostatné stavby: 1,500 € /m2

Vo všetkých článkoch, kde je spomenutý miestny poplatok bude uvedený len „poplatok“
Vo všetkých článkoch, kde je spomenutý Platobný výmer, sa toto slovo nahrádza slovom: „Rozhodnutie“

Dodatok č. 1 ku VZN č. 06/2009, bol vyvesený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dňa: 30.11.2011
Pripomienky k návrhu boli – neboli uplatnené v počte: 0
Dodatok č. 1
bol schválený na zasadnutí OZ v Málinci Uznesením č.: 06/2011 zo dňa: 16.12.2011 a nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2012.
Schválený dodatok VZN bol vyhlásený vyložením na úradnej tabuli dňa: 17.12.2011

Ing. Čepko Igor
starosta obce Málinec