VZN-2/2012

o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Málinec

 

Obecné zastupiteľstvo v Málinci podľa § 6 ods. 1 a v súlade s § 2b a 2c zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2012
o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Málinec

Prvá časť
Základné ustanovenia

§ 1
Účel a rozsah pôsobnosti nariadenia

1) Účelom tohto nariadenia je stanoviť pravidlá, podľa ktorých sa postupuje pri označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce (ďalej len „ obec“) a jej častí pre ľahšiu a presnejšiu orientáciu v obci a pre správne vyjadrovanie bydliska, adresy, sídla alebo umiestnenia určitého objektu alebo osoby.

§ 2
Vymedzenie základných pojmov

 1. Ulica je súvislá komunikácia s priľahlými stavbami alebo pozemkami, určenými územným plánom na zastavanie.
 2. Iné verejné priestranstvá sú plochy ležiace spravidla v osobitnej časti obce, verejne prístupných obyvateľstvu a určené na verejné účely.
 3. Stavba pre účely tohto nariadenia je každá samostatná stavba, ležiaca na území obce alebo jej časti, spojená so zemou pevným základom, ktorá má vlastný vchod.
 4. Časťou alebo súčasťou samostatnej stavby je všetko, čo k nej podľa povahy a účelu konkrétneho objektu patrí a nemôže byť oddelené bez toho, aby sa neznehodnotila časť alebo súčasť samostatnej stavby (priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, práčovne, sušiarne, výťahy, kotolne, a pod.).
 5. Zoskupenou stavbou je najmä viac objektov, ktoré spolu nejakým spôsobom súvisia, alebo súviseli, či už svojím usporiadaním, charakterom stavby, účelovým určením alebo formou užívania.
 6. Súpisné číslo je číslo, ktoré sa prideľuje samostatnej stavbe v poradí podľa osobitnej evidencie.
 7. Orientačné číslo je číslo na označenie každého samostatného vlastného vchodu. Za samostatný vlastný vchod nemožno považovať len dvere alebo iný otvor umožňujúci vstup do objektu.

Druhá časť
Postup pri označovaní názvov ulíc a iných verejných priestranstiev

§ 3
Názvy ulíc a verejných priestranstiev

 1. Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu obce, na významné nežijúce osobnosti, na veci a pod. Neprípustné sú názvy po žijúcich osobách, názvy dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé vzhľadom na históriu obce.
 2. Označovanie ulíc a verejných priestranstiev názvami zabezpečuje obec na vlastné náklady.
 3. V záujme rozvoja obce, berúc do úvahy súčasnú i budúcu výstavbu podľa územného plánu obce, sa určujú názvy ulíc a verejných priestranstiev : v obci Málinec, podľa prílohy č. 1 k tomuto VZN, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou

Situácia označenia ulíc tvorí neoddeliteľnú prílohu číslo 2 k tomuto záväznému nariadeniu.

§ 4
Zásady označovania ulíc a iných verejných priestranstiev

 1. Každú ulicu a iné verejné priestranstvo je treba označiť orientačnou tabuľou s názvom ulice a iného verejného priestranstva.
 2. Orientačná tabuľa s názvom ulice sa umiestňuje na stavbu (ďalej len „ budovu“), ktorá sa nachádza najbližšie k miestu vyústenia ulice do stredu obce, a na budovu, ktorou sa ulica končí. Ak do ulice vyúsťuje iná ulica, aj najbližšia budova pri takomto vyústení ulice.
 3. Na orientačnej tabuli s názvom ulice alebo iného verejného priestranstva sa používa plný neskrátený názov tak, ako je uvedený v prílohe č. 1 tohto nariadenia.
 4. Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev možno určovať a meniť iba po dôkladnom prerokovaní s odborníkmi a obyvateľmi obce a iba nariadením alebo zmenou prípadne dodatkom k tomuto nariadeniu.
 5. Pred prijatím nového nariadenia , zmeny alebo doplnenia nariadenia o označovaní ulíc alebo iných verejných priestranstiev zriadi ako svoj dočasný orgán názvoslovnú komisiu. Názvoslovná komisia je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva a odborníkov z radov občanov. Komisia má najmenej troch členov.
 6. Názvoslovná komisia prerokuje navrhnutý názov ulice alebo iného verejného priestranstva s obyvateľmi obce a to osobným prerokovaním, alebo prostredníctvom regionálnej tlače alebo inými dostupnými prostriedkami.
 7. Ak väčšina obyvateľov obce alebo jej časti, ktorí sa k navrhovanému názvu vyjadrili s ním súhlasí, názvoslovná komisia predloží návrh na schválenie formou určenou v odseku 4/ tohto paragrafu obecnému zastupiteľstvu.
 8. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje aj vzor orientačnej tabule na označenie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev, ktorá sa bude na označenie názvov v celej obci používať.
 9. O určených a schválených názvoch a iných verejných priestranstiev vedie obec evidenciu názvov.

Tretia časť
Číslovanie stavieb

§ 5
Vymedzenie pojmu „číslovanie stavieb“

 1. Číslovaním stavieb sa rozumie:

a) rozhodovanie obce o určení súpisného čísla stavbe a orientačného čísla stavbe,
b) pridelenie určeného súpisného čísla a orientačného čísla konkrétnej stavbe, vydanie rozhodnutia o pridelení čísla a vydanie tabuľky s prideleným číslom,
c) vedenie evidencie súpisných čísiel a orientačných čísiel obcou a udržiavanie evidencií v súlade so skutočným stavom.

§ 7
Druhy číslovania

 1. Stavby sa číslujú súpisnými číslami a orientačnými číslami.

§ 8
Určovanie súpisných čísiel

 1. Súpisné číslo možno určiť len budovám, ktoré sú priestorovo sústredené, zastrešené, stavebno-technicky vhodné, určené na bývanie, podnikanie a pod., prístupné z cesty, miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie a sú začlenené do územia obce v súlade s urbanistickými a enviromentálnymi zásadami a požiadavkami vyplývajúcimi z územného plánu obce, zóny alebo regiónu.
 2. Samostatné súpisné číslo nemožno prideliť :
 • a) nadstavbám, ktorými sa zvyšujú existujúce budovy,
 • b) prístavbám, ktorými sa pôvodné budovy pôdorysne rozširujú, ale ktoré sú prevádzkovo spojené s týmito budovami,
 • c) tzv. „ vstavbám“ ktoré vznikli takou stavebnou úpravou budovy, pri ktorej sa zachováva vonkajšie pôdorysné a výškové ohraničenie budovy,
 • d) drobným stavbám, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú budovu (§ 139b ods.5 a 6 stavebného zákona),
 • e) príslušenstvu budovy (teda veciam, ktoré určil vlastník stavby, aby sa s ňou spoločne užívali napr. letná kuchyňa, kôlňa a pod.),
 • f) časti budovy (t.j. objektom, ktoré podľa povahy a účelu ku konkrétnej stavbe patria a nemôžu byť oddelené bez toho, aby sa neznehodnotili samé, alebo aby sa ich oddelením neznehodnotila celá budova, napr. strechy, vchody, priečelia, schodištia, spoločné terasy, kotolne, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a iné prípojky, a to aj vtedy, ak sú umiestnené mimo budovy).

    3) V prípade tzv. „zoskupených stavieb“ (výrobných areálov podnikov, pavilónov škôl, nákupných a obchodných areálov) sa súpisné číslo pridelí budove, ktorá má vlastný vchod do areálu. Musí to byť taký vchod, ktorý umožňuje samostatný prístup do budovy z verejnej komunikácie, ulice alebo iného verejného priestranstva. Na určenie súpisného čísla nestačí, že budova má dvere, bránu alebo iný otvor priamo v stene do dvora alebo poľa.
     4) Na označovanie stavieb súpisnými číslami obstaráva obec na vlastné náklady tabuľky rovnakého vzoru.
     5) Na účely prevodu vlastníctva k stavbe a poistenia stavby môže obec určiť stavebníkovi súpisné a orientačné číslo aj bez kolaudačného rozhodnutia.

§ 9
Určovanie orientačných čísiel

 1. Číslovanie orientačnými číslami je pomocným druhom číslovania, ktoré slúži na orientáciu v obci a na konkrétnej ulici.
 2. Orientačné číslovanie vychádza z číslovania budov súpisnými číslami a naň nadväzuje.
 3. Orientačné číslovanie je pre každú ulicu samostatné a začína číslom 1., pričom budovy v smere od stredu obce na ľavej strane majú nepárne čísla a na pravej strane párne čísla jednotného číselného radu.
 4. Začiatok ulice sa obvykle určuje bližšou polohou k jednému, presne určenému bodu v obci.
 5. Umožňuje sa prideľovať orientačné čísla aj tzv. „prelukám“ určeným na zastavanie, teda stavebným pozemkom, na ktorých ešte nie je postavená „ samostatná stavba“, a to v nadväznosti na územný plán obce a koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, pričom je nutné dodržať číslovanie orientačnými číslami podľa odseku 2) a 3) tohto paragrafu.

§ 10
Rozhodovanie o určení súpisného a orientačného čísla stavbe

1) Na rozhodovanie o určení, zmene a zrušení súpisného a orientačného čísla sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
2) Rozhodnutie obce o pridelení určitého čísla konkrétnej stavbe sa vydáva na základe žiadosti stavebníka, ktorá obsahuje:
a) meno, priezvisko a trvalý pobyt stavebníka, ak je fyzickou osobou alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak je právnickou osobou,
b) predmet žiadosti,
c) označenie budovy a termín jej dokončenia,
d) prílohy, ktorými sú doklad a vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku a kolaudačné rozhodnutie.
3) Súpisné číslo sa pridelí stavbe podľa poradia, v akom bola obci doručená žiadosť stavebníka.
4) Orientačné číslo sa pridelí stavbe podľa poradia budovy v jednotnom číselnom rade ulice.

§ 11
Rozhodnutie o určení, zmene alebo zrušení súpisného alebo orientačného čísla

1) Rozhodnutie o určení, zmene alebo zrušení súpisného alebo orientačného čísla budove obsahuje:
a) názov obce alebo jeho časti a jeho číselná kód,
b) parcelné číslo pozemku, na ktorom je budova postavená; ak je budova postavená na viacerých pozemkoch, uvedú sa všetky parcelné čísla týchto pozemkov,
c) označenie budovy podľa účelu, na ktorý bola postavená,
d) dátum vydania a číslo kolaudačného rozhodnutia a názov orgánu, ktorý ho vydal,
e) meno, priezvisko a trvalý pobyt stavebníka, ak je fyzickou osobou alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak je právnickou osobou,
f) výrok o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla alebo orientačného čísla,
g) odôvodnenie,
h) poučenie o opravnom prostriedku,
i) dátum, meno, priezvisko, funkciu oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce.
2) Bez kolaudačného rozhodnutia možno určiť súpisné číslo a orientačné číslo aj stavbe, ktorá sa nekolauduje, t.j. stavbe pred uskutočnením ktorej sa vyžaduje iba ohlásenie stavebnému úradu a ak ide o stavbu, od kolaudácie ktorej stavebný úrad upustil.
3) Ak ide o stavby, u ktorých nedošlo k zrušeniu tzv. evidenčného čísla alebo jeho nahradenie súpisným číslom, alebo v prípade starých stavieb postavených do roku 1970, ktorým neboli určené súpisné čísla (napr. z dôvodu neznámeho vlastníka, nedbanlivosti správcu, zmeny vlastníka na základe reštitúcií) , možno určiť súpisné číslo aj na základe terajšieho užívateľa a skutočností, ktoré viedli obec k určeniu súpisného čísla. Aj v týchto prípadoch musí však ísť o legálnu stavbu, vybudovanú v súlade s územným plánom mesta a stavebnými predpismi a na základe povolenia alebo dodatočného súhlasu príslušného stavebného úradu.
4) Súpisné číslo sa určuje aj dočasnej stavbe (postavenej na určité konkrétne obdobie). V takomto prípade je obec povinné sledovať lehotu, na ktorú bola stavba postavená a po jej uplynutí určené súpisné číslo zrušiť rozhodnutím.
5) Rozhodnutie o určení, zmene a zrušení súpisného čísla alebo orientačného čísla obec zasiela príslušnej správe katastra.
6) Zmeniť alebo zrušiť súpisné číslo alebo orientačné číslo možno len výnimočne po predchádzajúcom upozornení vlastníka stavby.
7) Nie je možné bez vážnych dôvodov vydať nové rozhodnutie alebo určiť nové súpisné číslo stavbe, ktorá má platné súpisné číslo určené v minulosti. V takomto prípade posiela obec na základe vyžiadania správe katastra informáciu z evidencie súpisných čísiel podľa § 5 ods.8 zákona o obecnom zriadení. V informácii uvedie číslo, dátum vydania a orgán, ktorý rozhodnutie o určení súpisného čísla vydal, určené súpisné číslo, adresu stavby, parcelné číslo pozemku a názov katastrálneho územia, opis stavby, meno, priezvisko a posledný trvalý pobyt jej stavebníka, ak bol fyzickou osobou alebo názov, sídlo a identifikačné údaje organizácie, ak bol právnickou osobou.
8) Rozhodnutie o určení čísla stavbe je právoplatné nasledujúci deň po jeho vydaní.

§ 12
Evidencia číslovania stavieb

 1.  Evidencia súpisných čísiel a orientačných čísiel sa vedie na evidenčných listoch, v knihe čísiel a v počítačovom médiu.
 2. Evidencia súpisných čísiel obsahuje údaje uvedené v rozhodnutí (§ 11 tohto nariadenia) a údaje o bytoch a nebytových priestoroch v jednotlivých domoch.
 3. Evidencia orientačných čísiel obsahuje údaje uvedení v rozhodnutí podľa § 11 tohto nariadenia. Vedie sa na osobitnom liste pre každý vchod do budovy označený orientačným číslom, a to aj vtedy, keď vchody vyúsťujú do rôznych ulíc. Listy sa zakladajú podľa názvov ulíc usporiadaných podľa abecedného poradia a ukladajú sa podľa aritmetického poradia čísiel.
 4. 4) Obec poskytuje podľa § 5 ods.8 zákona o obecnom zriadení z obidvoch evidencií orgánom štátu údaje potrebné na úradné konanie alebo na vedenie ich evidencií a registrov.

§ 13
Označovanie stavieb číslami

 1. Tabuľky so súpisnými číslami a prípadne aj tabuľky s orientačnými číslami rovnakého vzoru, dáva vyhotoviť obec.
 2. Tabuľky so súpisným číslom a orientačným číslom sa vyhotovujú na náklady obce a stavebník ich obdrží za úhradu skutočných nákladov.
 3. Tabuľku so súpisným číslom a tabuľku s orientačným číslom preberie stavebník spolu s rozhodnutím o určení čísla stavbe.
 4. Pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a orientačným číslom zabezpečuje stavebník na vlastné náklady.
 5. Tabuľky sa umiestňujú spravidla vedľa seba, napravo od vchodu tak, aby boli dobre viditeľné z najbližšej komunikácie a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy a jej okolia.

Štvrtá časť
Záverečné ustanovenia

§ 14

1) Toto záväzné nariadenie bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva č...... dňa ................
2) Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli a zverejnené na internetovej adrese obce dňa 28.2.2012 a nadobúda účinnosť dňom: ..................
3) Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo v obci Málinec

V Málinci, dňa 28.2.2012

Ing. Igor Čepko starosta obce

1.VZN číslo 2/2012 o určovaní názvov ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce schválilo Obecné zastupiteľstvo v Málinci, dňa ...................., uznesením číslo .......................
2.VZN číslo 2/2012 bolo vyhlásené na úradnej tabuli v obci na dobu 15 dní.
3.VZN číslo 2/2012 nadobúda účinnosť dňa ..........................
4.VZN číslo 2/2012 je prístupné na Obecnom úrade v Málinci v kancelárii starostu obce a zverejnené na internetovej stránke obce.