VZN-3/2012

o poskytovaní opatrovateľskej služby a výške úhrady za opatrovateľskú službu

Obecné zastupiteľstvo v Málinci v zmysle § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov schvaľuje  toto všeobecne záväzné nariadenie.Čl. 1
Základné ustanovenie
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/ ustanovuje podmienky, na základe ktorých obec Málinec pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti zabezpečuje sociálne služby pre občana, ktorý je odkázaný na opatrovateľskú  službu a stanovuje výšku úhrady za opatrovateľskú  službu.

Čl. 2
Opatrovateľská služba
 
1.    Opatrovateľská služba je jeden z druhov sociálnych služieb slúžiaca na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,  nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Poskytuje sa v prirodzenom sociálnom prostredí, terénnou formou.

2.    Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s trvalým pobytom v obci Málinec, ktorá:
a)      je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa osobitného predpisu[1]
b)      je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť  a  základných sociálnych aktivitách podľa osobitného predpisu [2]


3.    Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:
a)      ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba
b)      ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za opatrovanie podľa osobitného predpisu
c)      ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu[3]
d)     ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.

4.    Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony  podľa  prílohy č. 1 tohto VZN v zmysle prílohy č. 4 zákona 448/2008 Z.z.  Rozsah  úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje  obec v hodinách. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby v zmysle prílohy č. 3 zákona 448/2008 Z.z.,  alebo  ak sa poskytovateľ s prijímateľom nedohodnú inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

5.    Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti opatrovaného v pracovných dňoch. V pracovnom čase od 7:30 do 15:30, pokiaľ sa poskytovateľ s prijímateľom nedohodli inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.   

Čl. 3
Posudková činnosť
 
1.    Konanie posúdenia odkázanosti na opatrovateľskú službu sa začína na základe podania písomnej žiadosti fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na tlačive obce Málinec, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto VZN.

2.    Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu môže v jej mene a s jej písomným súhlasom podať žiadosť aj  iná fyzická osoba.

3.    Lekársku posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby vykonáva lekár na základe zmluvy s obcou (ďalej len – posudzujúci lekár). Posudzujúci lekár pri výkone lekárskej posudkovej činnosti vychádza z lekárskeho nálezu vypracovaným  obvodným  lekárom fyzickej osoby, s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Výsledkom posudkovej činnosti je Lekársky posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu.

4.    Sociálnu posudkovú činnosť vykonáva sociálny pracovník obce, výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je Sociálny posudok, následne vypracúva Posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

5.    Na základe Lekárskeho a Sociálneho posudku, sociálny pracovník vyhotoví Posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý je podkladom pre obec na vydanie Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

6.    Posudok o odkázanosti na sociálnu službu obsahuje:
a)      stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby,
b)      znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,
c)      návrh druhu sociálnej služby,
d)     určenie termínu znovu posúdenia zdravotného stavu.

7.    Posudková činnosť sa nevykonáva, ak opatrovateľská služba sa bude poskytovať fyzickej osobe, ktorá bude platiť úhradu za poskytovanú službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov, spojených s poskytovaním opatrovateľskej služby a ak sa jej bude poskytovať pomoc pri odkázanosti inej osoby.
 
Čl. 4
Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby
 
1.    Ak po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, má fyzická osoba záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby, je povinná podať obci písomnú Žiadosť o uzatvorenie zmluvy na opatrovateľskú službu. Táto povinnosť neplatí ak si fyzická osoba chce platiť úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.

2.    Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby, ktorá obsahuje:
a)      meno fyzickej osoby, dátum narodenia a adresa pobytu,
b)      druh sociálnej služby,
c)      formu sociálnej služby
d)     potvrdenie o príjme za  predchádzajúci kalendárny rok
e)      právoplatné rozhodnutie odkázanosti na sociálnu službu
f)       doklady o majetkových pomeroch
g)      deň začatia poskytovania opatrovateľskej služby a čas poskytovania opatrovateľskej služby
h)      iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy.

3.    Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby obsahuje:
a)      označenie zmluvných strán,
b)      druh a formu poskytovanej sociálnej služby,
c)      rozsah opatrovateľskej služby,
d)     deň začatia poskytovania opatrovateľskej služby,
e)      čas poskytovania opatrovateľskej služby,
f)       miesto poskytovania opatrovateľskej služby,
g)      sumu úhrady za opatrovateľskú službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia,
h)      podmienky zmeny sumy úhrad za sociálnu službu,
i)        dôvody odstúpenia od zmluvy.

4.    Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy, možno tieto skutočnosti zmeniť dodatkom k zmluve, ak si to účastníci v tejto zmluve dohodnú.

5.    Prijímateľ opatrovateľskej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní  opatrovateľskej služby kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní.

6.    Obec môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby ak :
a)      prijímateľ opatrovateľskej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za opatrovateľskú službu,
b)      prijímateľ opatrovateľskej služby neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby podľa odseku 4),
c)      rozhodne o zániku odkázanosti prijímateľa na opatrovateľskú službu.

7.    Pri jednostrannom vypovedaní zmluvy podľa odseku 6) obec doručí prijímateľovi opatrovateľskej služby písomnú výpoveď s uvedením dôvodu výpovede.

8.    Pri prerušení poskytovania opatrovateľskej služby prijímateľa, z dôvodu hospitalizácie, alebo z iných dôvodov, na dobu dlhšiu ako 30 dní , je prijímateľ opatrovateľskej služby povinný písomne požiadať obec o zmenu zmluvných podmienok v zmluve o poskytovaní  opatrovateľskej služby formou dodatku alebo jej zrušenie.

9.    Prijímateľ opatrovateľskej služby je povinný oznámiť obci do ôsmich dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na opatrovateľskú službu a zmeny v príjmových a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za opatrovateľskú službu.
 
 
 
 
Čl. 5
Výška úhrady za opatrovateľskú službu
 
1.    Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu poskytovaných sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o domácnosť, základných sociálnych aktivít a dohľadu. Suma úhrady za poskytnuté sociálne služby sa určuje vo výške 0,50 Eur na jednu hodinu poskytnutej opatrovateľskej služby v prepočte na pracovné dni v mesiaci. 

2.    Celková výška úhrady prijímateľa za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa vypočíta sa ako násobok sumy 0,50 Eur a počtu hodín  opatrovateľskej služby.

3.    Úhradu za opatrovateľskú službu, je fyzická osoba povinná uhradiť podľa skutočného rozsahu poskytnutých úkonov,  za mesiac v ktorom bola sociálna služba poskytnutá,  najneskôr do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca do pokladne obce, prípadne bezhotovostným prevodom na účet obce.

4.    Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5.    Ak prijímateľovi nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na rodičov a deti, ak sa ich príjem neposudzuje spoločne s príjmom prijímateľa, pričom po zaplatení úhrady za sociálnu službu im musí mesačne zostať 1,3 násobku sumy životného minima. Rodičia  alebo deti môžu uzatvoriť s poskytovateľom Zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu, ak k nej nedôjde  obec rozhodne o povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu za prijímateľa sociálnej služby.

6.    Ak  prijímateľovi sociálnej služby nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť a táto povinnosť   nevznikne ani rodičom, alebo deťom, nezaplatená  úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka obce Málinec, ktorá sa uplatňuje  najneskôr v konaní o dedičstve.

7.    Prijímatelia sociálnej služby a fyzické osoby (rodičia a deti) sú povinné preukázať svoje majetkové pomery. Za majetok sa na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa považujú nehnuteľné a hnuteľné veci, vrátane peňažných úspor, ktorých súčet hodnoty je vyšší ako suma 10 000 €. Táto skutočnosť sa preukazuje na osobitnom tlačive na prílohe č.3 tohto VZN s osvedčeným podpisom. Ak sú pochybnosti o hodnote  majetku, obec zabezpečí overenie jeho hodnoty znaleckým posudkom, pričom prijímateľ a fyzické osoby sú povinní umožniť znalcovi vykonať obhliadku majetku.

8.    Na účel platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa pri posudzovaní nehnuteľného majetku prihliada aj na predaj tohto nehnuteľného majetku prijímateľom sociálnej služby alebo na iný právny úkon prijímateľa sociálnej služby, ktorým sa zmenšil jeho majetok bez primeraného protiplnenia. Rozhodujúce obdobie, za ktoré sa prihliada na predaj nehnuteľného majetku alebo iný právny úkon, ktorým sa zmenšil nehnuteľný majetok prijímateľa sociálnej služby bez primeraného protiplnenia, je obdobie piatich rokov po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, ktoré predchádzajú kalendárnemu roku, v ktorom sa príjem a majetok na účely platenia úhrady posudzujú.
 
 
Čl. 6
Opatrovatelia

1.    Opatrovateľ podľa zákona o sociálnych službách je fyzická osoba, ktorá:
a)      má vyššie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b)      má úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
c)      má stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
d)     má nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo absolvovala akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín.

2. Fyzická osoba, ktorá k 29.2.2012 dovŕšila 55 rokov a vykonávala opatrovanie, ktorým sa rozumie pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, najmenej tri roky, nie je povinná splniť podmienku stanovenú v ods. 1.

Čl. 7
Všeobecné ustanovenie
 
1.    Pri opatrovateľskej službe sa primerane použije zákon č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č.448/2008 o sociálnych službách znení neskorších predpisov, zákon 551/2010 a zákon 50/2012, ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 o sociálnych službách, zákon č.71/1967 o správnom konaní znení neskorších predpisov, zákon č. 36/2005 Zb. o rodine a zák. číslo 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení neskorších predpisov.

Čl. 8
Záverečné ustanovenia
 
1.    Odvolacím orgánom proti rozhodnutiu vo veci opatrovateľskej služby vydaného obcou Málinec je Krajský súd v Banskej Bystrici.

2.    Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní opatrovateľskej služby a výške úhrad za opatrovateľskú službu na území obce Málinec vykoná hlavný kontrolór obce  v zmysle platných predpisov.

3.    Dňom nadobudnutia  právoplatnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 2/2009  o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu.

4.    Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Málinci, uznesením číslo 3/2012 v bode č. 2, zo dňa 13.07.2012. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom  28.07.2012, 15 dní od dňa schválenia Obecným zastupiteľstvom v Málinci.


Ing. Čepko Igor
  starosta obce
 
 
Vyvesené dňa: 27.06.2012
Zvesené dňa: 28.07.2012


[1] Príloha č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z.
[2] Príloha č.4 zákona č.448/2008 Z.z.
[3] Zákon č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia