VZN-4/2012

o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a poplatku na území obce M Á L I N E C

 

Obec MÁLINEC v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2,3,4 a 6, § 20 ods. 3, § 21 ods. 2, § 103 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov, v y d á v a

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a poplatku na území obce M Á L I N E C
č. 04/2012

  

ÚVODNÉ USTANOVENIE

§ 1

 1. Obecné zastupiteľstvo v .Málinci podľa § 11 ods. 4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, z a v á d z a:

  A/ miestne dane:

  a/
  daň z nehnuteľností,
  b/ daň za psa,
  c/ daň za užívanie verejného priestranstva,
  d/ daň za ubytovanie,
  e/ daň za predajné automaty,
  f/ daň za nevýherné hracie automaty,

  B/ p o p l a t o k za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) na kalendárny rok, ktorý je zdaňovacím obdobím.
 2. Základné ustanovenia o zdaňovaní pozemkov, stavieb a bytov sú uvedené v druhej časti zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, /ďalej len „zákon o miestnych daniach“/, ktoré upravujú postavenie daňovníka dane z nehnuteľností, predmet dane z nehnuteľností, základ dane z nehnuteľností, základné ročné sadzby dane z nehnuteľností, ktoré môže obec týmto všeobecne záväzným nariadením zvýšiť alebo znížiť, oslobodenie vybraných druhov pozemkov, stavieb a bytov a odpustenie resp. zníženie dane správcom dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, povinnosť predkladania daňového priznania, rozhodnutie o vyrubení dane a platenie dane.
 3. Základné ustanovenia o spôsobe zdaňovania ostatných miestnych daní, ktorých výpočet je uvedený v ods. 1 A, písm. b/, c/, d/, e/, f/, tohto všeobecne záväzného nariadenia, ktoré upravujú daňovníka, predmet dane a základe dane, sú uvedené v tretej až siedmej časti „zákona o miestnych daniach“.
 4. Základné ustanovenia o spôsobe platenia poplatku, ktorý je stanovený v ods. 1 B, tohto všeobecne záväzného nariadenia, ktoré upravujú predmet poplatku, poplatníka, sadzbu poplatku, určenie a vyrubenie poplatku, sú uvedené v desiatej časti „zákona o miestnych daniach“.

PRVÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Obec Málinec mala ku 01.01.2012 1430 obyvateľov.
Daň z nehnuteľností zahŕňa :
a/
daň z pozemkov,
b/ daň zo stavieb,
c/ daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome,

Čl. I
D A Ň Z   P O Z E M K O V
§ 2
Predmet dane

 1. Predmetom dane z pozemkov sú pozemky :
  a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty
  b/ záhrady,
  c/ zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
  d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
  e/ stavebné pozemky,
 2. Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa druhu pozemku je určujúce zaradenie podľa katastra a pre lesné pozemky do kategórie lesa, je určujúci program starostlivosti o lesy.

§ 3
Základ dane

 1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č.1 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 2. Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Ak daňovník nepreukáže hodnotu pozemku znaleckým posudkom, správca dane ustanovuje hodnotu pozemku takto:
  - katastrálne územie Málinec : 0,06 €/m2
  - katastrálne územie Ipeľský Potok: 0,08 €/m2
 3. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a stavebné pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č.2 zákona č. 582/2004 Z. z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§ 4
Sadzba dane

 

 1. Ročná sadzba dane z pozemkov je pre všetky druhy pozemkov 0,25% zo základu dane.
 2. Ročná sadzba dane z pozemkov uvedená v § 4 ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia sa v celej obci určuje /§ 8 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady/ takto:

 

 • za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty na 0,50 % zo základu dane, (Poznámka: zlúčenie pozemkov s rozdielnou sadzbou, predtým orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady: 0,30 % trvalé trávnaté porasty: 0,50 %)- za záhrady 0,30 % zo základu dane,
 • zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy na 0,30 % zo základu dane,
 • za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy na 0,35 % zo základu dane,
 • za stavebné pozemky na 0,30 % zo základu dane,

Hodnota ornej pôdy a trvalých trávnych porastov (príloha č. 1 k zákonu č. 582/2004 Z. z.. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.) je nasledovná:
Katastrálne územie Málinec (835772): orná pôda: 0,2997 €/m2 ,trvalý trávny porast: 0,0265 €/m2
Katastrálne územie Ipeľský Potok (821357): orná pôda: 0,1095 €/m2, trvalý trávny porast: 0,0285 €/m2
Hodnoty pozemkov pre KÚ Málinec a KÚ Ipeľský Potok (prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení zákona č. 460/2011 Z. z. ) sú nasledovné:
Záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy: 1,85 €/m2
Stavebné pozemky: 18,58 €/m2

Čl. II
D A Ň Z O S T A V I E B
§ 5
Predmet dane

Predmetom dane zo stavieb sú všetky stavby na území obce, ktorých členenie je vymedzené v § 10 ods. 1 a 2 „zákona.

 § 6
Základ dane

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy – pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby.

§ 7
Sadzba dane

 1. Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,033 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
 2. Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 7 ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia sa v celej obci určuje /§ 12 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady/ takto:
  a/ 0,060 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe,
  b/ 0,070 € za stavby na poľnohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátane stavieb na administratívu
  c/ 0,350 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
  d/ 0,235 € za samostatne stojace garáže, samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na účely garážovania, postavené mimo bytových domov,
  e/ 1,500 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu
  f/ 0,995 € za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
  g/ 1,500 € ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).
 3. Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 6 ods. 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o 0,03 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia /§ 12 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady/.

Čl. III
D A Ň Z B Y T O V
§ 8
Predmet dane

Predmetom dane z bytov sú byty a nebytové priestory v bytových domoch na území obce.

§ 9
Základ dane

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome.

§ 10
Sadzba dane

 1. Ročná sadzba dane z bytov je 0,033 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.
 2. Ročná sadzba dane z bytov uvedená v § 9 ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia sa v celej obci zvyšuje / § 16 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady/ na sumu 0,06 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.

Čl. IV
SPOLOČNÉ USTANOVENIA K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§ 11
Oslobodenie od dane a zníženie dane

 1. Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov /§ 17 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku takto:

a) Správca dane ustanovuje, že poskytne zníženie dane z pozemkov podľa § 17 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. o 50 % . (napr. pozemky vo vlastníctve cirkví)
b) 50 % z daňovej povinnosti na stavby a byty na bývanie vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie. Doklad preukazujúci dôvod zníženia dane z nehnuteľnosti sa považuje preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím, rozhodnutie o ťažkom zdravotnom postihnutí.

§ 12

1/ Daňová povinnosť k dani z nehnuteľnosti daňovníkovi vzniká 1. januárom zdaňovacieho obdobia s tým, že daňové priznanie je daňovník povinný podať do 31. januára zdaňovacieho obdobia

DRUHÁ ČASŤ
OSTATNÉ MIESTNE DANE

Čl. V
DAŇ ZA PSA

§ 13
Predmet dane

Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou na území obce.

§ 14
Základ dane

Základom dane je počet psov.

§ 15
Sadzba dane

 1. Daň za psa je 6,50 € za jedného psa ročne.
 2. V časti obce: Salaš, Ľavčíkovo, Dobrý Potok, Ipeľ, Vlčovo a Starý vŕšok 4,00 €/pes.

§ 16
Vznik a zánik daňovej povinnosti, oslobodenia a zníženia dane

 1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1 a 2 a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
 2. Správca dane ustanovuje, že poskytne zníženie dane za psa pre samostatne žijúcich občanov, ktorí dovŕšia vek 70 rokov k 01.01. príslušného zdaňovacieho obdobia, t.j. suma za psa /rok po uplatnení zníženia dane je: 4,00 €.
 3. Správca dane ustanovuje, že poskytne zníženie dane za poľovného psa, pričom majiteľ poľovného psa je povinný predložiť správcovi dane k uplatneniu zníženia dane doklad o poľovnej skúške, prípadne potvrdenie od Poľovného združenia, že pes je využívaný na poľovné účely. Daň za takéhoto psa/rok po uplatnení zníženia dane pre poľovných psov je: €. 4,00 €.
 4. Správca dane ustanovuje, že poskytne zníženie dane za psa pre samostatne žijúceho občana, ktorý je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu ŤZP, t.j. suma po znížení dane je: 4,00 €.

Na uplatnenie tohto zníženia dane poskytne daňovník fotokópiu platného preukazu ŤZP, alebo rozhodnutie o ťažkom zdravotnom postihnutí správcovi dane. Zníženie dane sa uplatňuje vždy len na jedného psa.

Čl. VI
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANTVA

§ 17
Predmet dane

 1. Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.
 2. Verejné priestranstvo na účely zdaňovania sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Málinec:
  - miestne komunikácie, chodníky, námestie, nezastavené a zelené plochy, upravené zelené plochy, vydláždené, prípadne inak upravené plochy.
 3. Osobitné užívanie verejného priestranstva je :
  - umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
  - umiestnenie stavebného zariadenia,
  - umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
  - umiestnenie skládky,
  - trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska,

§ 18
Základ dane

Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m2 a parkovacie miesto.

§ 19
Sadzba dane

 1. Daň za užívanie verejného priestranstva príležitostným (ambulantným) predajom je v 1,00 € za každý aj začatý m2 a za každý aj začatý deň.
 2. Daň za užívanie verejného priestranstva obce cirkusom, lunaparkom a inými atrakciami je 10,00 € na deň.

Počas Málinského jarmoku:

 1. FO, PO poskytujúce tovar v malých stánkoch: 5,00 € (nevzťahuje sa  na výrobcov a predajcov, ktorí ponúkajú vo svojich stánkoch výrobky ľudových remesiel a domácej výroby... napr.  drevené výrobky, med, výrobky z medu...)
 2. ostatné FO a PO oprávnené na podnikanie - za stánok: 10,00 €

§ 20
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie a platenie dane

 1. Daňovník oznamuje vznik daňovej povinnosti ihneď po začatí užívania verejného priestranstva, zánik ohlasuje ihneď po ukončení verejného priestranstva u správcu dane.
 2. Daň za užívanie verejného priestranstva je splatná najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyrubení dane. Daň sa platí v hotovosti do pokladne, resp. peňažnou poukážkou na účet správcu dane.

Čl. VII
DAŇ ZA UBYTOVANIE

§ 21
Predmet dane

 1. Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania – hotely, nocľahárne, rekreačné strediská, penzióny.
 2. Daňovníkom je ubytovaná fyzická osoba, platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia poskytujúce prechodné ubytovanie. Daň za ubytovanie je splatná pri ubytovaní.

§ 22
Základ dane

Základom dane je počet prenocovaní.

§ 23
Sadzba dane

Daň je 0,40 € za každú osobu a prenocovanie.

§ 24
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie a platenie dane

 1. Platiteľ dane – prevádzkovateľ zariadenia je povinný viesť preukaznú evidenciu ubytovaných osôb na účely dane za ubytovanie, v ktorej uvedie okrem ceny za ubytovanie i výšku zaplatenej dane daňovníkom – ubytovanej osoby. V evidencii prevádzkovateľ uvedie taktiež meno a priezvisko ubytovaného, počet prenocovaných nocí, dátum nástupu a odchodu z ubytovacieho zariadenia.
 2. Platiteľ dane daň odvádza správcovi dane jeden krát ročne za príslušný kalendárny rok v hotovosti, alebo na účet správcu dane, vždy najneskôr do 30. septembra nasledujúceho roku.

Čl. VIII
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

§ 25
Predmet dane

 1. Predmetom dane sú prístroje a automaty, ktoré za odplatu vydávajú tovar a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti (automaty na kávu a iné nápoje, na hračky, cigarety...). predmetom dane nie sú automaty na výdaj cestovných lístkov verejnej dopravy.
 2. Daňovníkom je prevádzkovateľ predajných automatov.

§ 26
Základ dane

Základom dane je počet predajných automatov.

§ 27
Sadzba dane

Daň je 50,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.

§ 28
Vznik a zánik daňovej povinnosti

 1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

Čl. IX
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

§ 29
Predmet dane

 1. Predmetom dane sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, ale nevydávajú peňažnú výhru. Prevádzkovanie hracích prístrojov je v priestoroch verejne prístupných. Patria sem elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
 2. Daňovníkom je prevádzkovateľ nevýherných hracích prístrojov. .

§ 30
Základ dane

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

§ 31
Sadzba dane

Daň je 40,00 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

§ 32
Vznik a zánik daňovej povinnosti

 1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
 2. Obec vyrúbi daň rozhodnutím. Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
 3. Na účely výberu dane je prevádzkovateľ povinný uviesť v priznaní nasledovnú preukázateľnú evidenciu ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja:

  - identifikačné údaje daňovníka (IČO, rodné číslo, počet nevýherných hracích prístrojov)
  - výrobné číslo, identifikačné číslo a typ prístroja,
  - adresu, miesto jeho prevádzkovania a umiestnenie
  - druh a názov prístroja
  - meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku nevýherného hracieho prístroja,
  - dátum začatia a ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja

  Prevádzkovateľ je povinný viesť preukázateľnú evidenciu ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne.

TRETIA ČASŤ

Čl. X
POPLATOK

§ 33
Predmet poplatku

 1. Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce (§77 zákona č. 582/2004 Z. z.)
 2. Poplatníkom je :
  a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo osoba, ktorá je na území obce oprávnená užívať nehnuteľnosti uvedené v § 77 ods. 2 písm. a/ „zákona“
  b)
  právnická osoba oprávnená užívať nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie,
  c) podnikateľ oprávnený užívať nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania,

§ 34
Sadzba poplatku

 1. Sadzba poplatku pri množstvovom zbere je 0,0210 € za 1 l komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov.
 2. Sadzba poplatku je 0,0302 € za osobu a kalendárny deň
 3. Koeficient ustanovený obcou má hodnotu: 1.
 4. Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov sa vypočíta podľa § 79 ods. 4) zákona č. 582/2004 Z. z.
 5. Rozhodujúce obdobie pre určenie poplatku je vymedzené ustanoveniami § 79 ods. 5) zákona č. 582/2004 Z. .
 6. Poplatok sa určuje na obdobie jedného kalendárneho roka.
 7. V obci nie je zavedený množstvový zber

§ 35
Vyrubenie poplatku a spôsob platenia poplatku

 1. Poplatok vyrúbi obec každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
 2. Poplatkovú povinnosť, vyrubenie poplatku podľa pomôcok, vrátenie poplatku v priebehu roka ustanovujú § 81 a § 82 zákona 582/2004 Z. z.
 3. Vo veciach poplatku postupuje obec v súlade s ustanoveniami § 77§ 88 zákona č. 582/2004 Z. z.

§ 36
Oznamovacia povinnosť, vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku

 1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku resp. zániku poplatkovej povinnosti. Pri oznámení uvádza údaje uvedené v § 80 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z.
 2. Poplatník oznamuje aj údaje súvisiace so zmenami poplatkovej povinnosti, alebo ak žiada o zníženie poplatkovej povinnosti z dôvodu ak neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
 3. Zníženie poplatku, resp. jeho odpustenie ( § 82 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z.) je možné len na základe písomnej žiadosti poplatníka, ktorý sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiaval alebo nezdržiava na území obce z dôvodu že:
  a) sa v zdaňovacom období sa nachádzal dlhodobo v zahraničí (pracujúci, študenti, stážisti...), alebo mimo trvalého bydliska, alebo má trvalé bydlisko mimo obce Málinec, na území SR
  b) osoby pracujúce mimo miesta trvalého pobytu, prechodne žijúce v ubytovacích a iných zariadeniach mimo obce
  c) študenti stredných a vysokých škôl, žijúci prechodne v internátnych, alebo iných zariadeniach, osoby vo výkone trestu odňatia slobody
  d) neužíval nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať , viac ako 90 dní v zdaňovacom období
 4. Zníženie poplatku, resp. jeho odpustenie poskytne obec
 5. Poplatník oznámi správcovi dane bez zbytočného odkladu, najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka skutočnosti odôvodňujúce odpustenie , resp. zníženie poplatku. Zmeny, ktoré nastanú v priebehu kalendárneho roka je poplatník povinný oznámiť do 30 dní odo dňa, keď nastali skutočnosti ovplyvňujúce výšku poplatku – vo výnimočných prípadoch najneskôr pred termínom splatnosti uvedenom v rozhodnutí.
  a) občanovi, ktorý dovŕšil vek 70 rokov k 01.01. príslušného zdaňovacieho obdobia
  b) podnikateľom (živnostníkom), ktorí poskytujú reštauračné, kaviarenské a pohostinské služby, v prípade, že sa v ich prevádzke (zariadení) nepodáva varená strava
  c) občanom s celoročným pobytom v domove sociálnych služieb
 6. Na odstránenie tvrdosti zákona (§ 82 ods. č. 3 zákona č. 582/2004 Z. z.), môže obec v odôvodnených prípadoch určený poplatok znížiť, alebo odpustiť na základe písomnej individuálnej žiadosti poplatníka
 7. Po nesplnení oznamovacej povinnosti, nebude poplatníkovi poskytnutá úľava alebo oslobodenie za príslušný kalendárny rok.
 8. Z uvedených úľav obec poskytne občanovi vždy len jednu úľavu (tú ktorá je výhodnejšia pre daňovníka). Uvedené úľavy sa nekumulujú.

Doklady na zníženie alebo odpustenie poplatku:
• pracovná zmluva, alebo potvrdenie zamestnávateľa, že poplatník vykonáva prácu mimo obce Málinec, vrátane dokladu, ktorý preukazuje ubytovanie v mieste výkonu práce (vlastníctvo k nehnuteľnosti, potvrdenie o prechodnom ubytovaní, nájomná zmluva alebo jej potvrdenie o predĺžení platnosti)
• Potvrdenie o činnosti vykonávanej mimo obce Málinec, vrátane dokladu, ktorý preukazuje ubytovanie v mieste výkonu práce (vlastníctvo k nehnuteľnosti, potvrdenie o prechodnom ubytovaní, nájomná zmluva alebo jej potvrdenie o predĺžení platnosti)
• Potvrdenie od zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí
• Potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí
• Potvrdenie o štúdiu v zahraničí
• Potvrdenie príslušného úradu o pobyte v zahraničí
• Potvrdenie vecne príslušného úradu o o pobyte v zahraničí
• Potvrdenie o návšteve školy študentov denného štúdia, ktorí sú ubytovaní v mieste štúdia
• Potvrdenie miestnej samosprávy, že poplatník sa v zdaňovacom období zdržiaval na jej území a potvrdenie o zaplatení poplatku (toto sa nevzťahuje na dočasné pobyty, chatách a chalupách, kde poplatník platí poplatok z titulu vlastníctva nehnuteľnosti)
• Doklad o výkone trestu odňatia slobody , umiestnení v reedukačnom centre, detskom domove, zariadení sociálnych služieb

ŠTVRTÁ ČASŤ
Čl. XI

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ, K MIESTNYM DANIAM A POPLATKU

§ 37
Daňové priznanie, oznámenie daňovej a poplatkovej povinnosti

 1. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný predložiť správcovi dane do 31. januára zdaňovacieho obdobia, v prípade vzniku zmien zmenu oznamuje písomne do 30 dní odo dňa vzniku skutočnosti rozhodujúcej na vyrubenie dane.
 2. Oznamovacia povinnosť vzniku a zániku daňovej povinnosti k miestnym daniam je uvedená v príslušných ustanoveniach k jednotlivým daniam.
 3. Oznamovacia povinnosť k vzniku resp. zániku povinnosti platiť poplatok je uvedená v tretej časti VZN v § 36.

§ 38
Platenie dane

 1. Obec vyrubí miestne dane uvedené v §1 ods. 1 A/ a B/ rozhodnutím.
 2. Vyrubená daň z nehnuteľností, miestnych daní a poplatku je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyrubení dane resp. poplatku.
 3. Priznanie k miestnym daniam, vyrubovanie dane, splatnosť dane, vrátenie pomernej časti dane sú uvedené v § 99 a) až § 99 h) zákona č. 582/2004 Z. z.

Čl. XII

§ 39
Záverečné ustanovenia

 1. Správu dane z nehnuteľností, miestnych daní a poplatku vykonáva obec, prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce Málinec.
 2. V daňovom konaní a konaní o poplatku postupuje správca dane podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní /daňový poriadok/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
 3. Obecné zastupiteľstvo obce Málinec sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a poplatku a o podmienkach určovania a vyberania dane a poplatku uznieslo dňa: 13.decembra 2012 uznesením č. ?
 4. Všetky zmeny a doplnky tohto VZN č. 04/2012 schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Málinci.
 5. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rušia všeobecne záväzné nariadenia obce Málinec č. 04/2010, 06/2009 a 07/2009 vrátane všetkých ich dodatkov a zmien.
 6. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2012 nadobúda účinnosť dňom 1.1. 2013

V Málinci dňa 13.decmbra 2012                                                                              Ing. Igor Čepko  starosta obce Málinec

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dňa 29.11.2012
Pripomienky k návrhu boli – neboli uplatnené v počte: 0
Schválené všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyložením na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa: 14. decembra 2012.
Všeobecne záväzné nariadenie bolo zložené dňa: 30. decembra 2012.