VZN - 2/ 2013

o niektorých opatreniach na úseku užívania miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území obce Málinec

Obecné zastupiteľstvo v Málinci podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 3 písm. e/, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, podľa § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, vydáva toto

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 2/2013

o niektorých opatreniach na úseku užívania miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území obce Málinec


Čl. 1

1/ Parkovanie a státie v obci Málinec na miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách, ktoré sú vo vlastníctve obce, je zakázané motorovým vozidlám – osobným, nákladným, autobusom, traktorom a štvorkolesovým poľnohospodárskym strojom, vrátane prívesov a návesov s výnimkou naloženia a vyloženia tovaru a nástupu a výstupu osôb. 

2/ Na chodníkoch a verejných priestranstvách vo vlastníctve obce, ktoré nie sú na tento účel ako parkoviská vyhradené a označené príslušnou dopravnou značkou, je státie všetkých druhov motorových vozidiel a odstavenie vozidiel, ich prívesov a návesov počas celého dňa zakázané s výnimkou naloženia a vyloženia a nástupu a výstupu.

3/ Pri krátkodobom státí vozidiel podľa bodov 1. a 2. nesmie vozidlo brániť vstupu do dvorov a záhrad susedných nehnuteľností. 


Čl. 2


1/ Všetci užívatelia vozidiel sú povinní zabezpečiť ich parkovanie a státie vo vlastných alebo prenajatých objektoch a priestoroch.

2/ Všetky fyzické a právnické osoby, vykonávajúce opravy, údržbu, umývanie a obchod s vozidlami akéhokoľvek druhu, sú povinné zabezpečiť parkovanie a státie týchto vozidiel vo vlastných alebo prenajatých objektoch a priestoroch.

3/ Obec Málinec po dohode s vecne príslušnými orgánmi štátnej správy môže podľa svojich možností prenajať verejné priestranstvo na parkovanie a státie všetkých druhov vozidiel /vyhradené parkovacie miesta/ za podmienok, určených týmto nariadením a VZN o miestnych daniach .

Čl. 3


Porušenie ustanovení čl. 1, 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia môže byť posudzované ako nedovolené užívanie verejného priestranstva.

Čl. 4


1/ Na parkovanie a státie motorových a ostatných vozidiel slúžia tieto druhy parkovacích a odstavných plôch :

a/ verejné parkoviská zriadené na verejných priestranstvách,
b/ vyhradené parkovacie miesta
c/ miestne komunikácie, ak parkovanie nie je v rozpore s ustanoveniami tohto nariadenia a zák. 161/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v znení
neskorších predpisov,
d/ parkoviská vybudované na vlastnom pozemku alebo prenajatom pozemku.

2/ Za údržbu a vzhľad vyhradeného parkovacieho miesta zodpovedá jeho užívateľ.

Čl. 5


1/ Svojvoľné umiestňovanie prenosných garáží na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách je zakázané. Ich umiestňovanie na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách môže povoliť obec, na základe odôvodnenej žiadosti.

2/ Svojvoľné zabezpečovanie verejných priestranstiev, parkovísk alebo parkovacích miest technickými prostriedkami / napr. oplotenie, proti parkovacie prvky a pod. / je bez súhlasu obce zakázané.

3/ Ponechávanie, odstavovanie a dlhodobé státie /parkovanie/ vrakov a vozidiel, ktorých vzhľad je zjavne neestetický, a vozidiel, ktorých technický stav zjavne nezodpovedá podmienkam stanoveným zákonom č. 8/2009 Z.z. o pravidlách cestnej premávky v znení neskorších predpisov, je na verejných priestranstvách vrátane parkovísk zakázané a bude považované za nedovolené užívanie verejného priestranstva.

4/ Dočasné skladovanie stavebných a iných materiálov na miestnych komunikáciách, chodníkoch a verejných priestranstvách vo vlastníctve obce je podmienené predchádzajúcim súhlasom obce na základe splnenia oznamovacej povinnosti a je spoplatnené.

Čl. 6

1/ Vozidlá, ktoré tvoria prekážku cestnej premávky neuposlúchnutím zákazu, vyplývajúceho z miestnej úpravy cestnej premávky /zák. 8/2009 Z.z./, vraky vozidiel a vozidlá, ktorých státie, parkovanie a vjazd je v rozpore s ustanoveniami tohto nariadenia, sa 
považujú za vozidlá, ktoré neoprávnene užívajú verejné priestranstvo.

2/ Vlastníci nehnuteľností, ktoré bezprostredne susedia s miestnymi komunikáciami a verejnými priestranstvami, sú povinní vykonať opatrenia aby vetvy stromov presahujúce na miestne komunikácie a verejné priestranstvá neohrozovali premávku na miestnych komunikáciách a neznečisťovali miestne komunikácie.

3/ Užívatelia miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev vo vlastníctve obce sú povinní udržiavať ich čistotu, odstraňovať spôsobené znečistenie v dôsledku ich činnosti a bez zbytočného odkladu odstraňovať zvieracie exkrementy svojich domácich a hospodárskych zvierat z miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev.

Čl. 7

1/ Porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia sa považuje za priestupok podľa § 46 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za ktorý môže obec uložiť pokutu do výšky 33 €.

2/ Ak právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie poruší ustanovenia tohto nariadenia, môže uložiť obec pokutu do 6638 € podľa § 13 ods. 9 písm. a/, b/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.


Čl. 8

 

1/ Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Málinci, dňa 26.9.2013, uznesením č. 5/2013.


2/ Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Málinec č. 2/2013 nadobúda účinnosť dňom 12.10.2013.

 

Ing. Čepko Igor
starosta obce


Návrh VZN bol vyložený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na pripomienkovanie obyvateľom obce dňa : 10.9.2013