VZN-1/2014

o verejných kultúrnych podujatich

 

Obecné zastupiteľstvo v Málinci na základe § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“)

V Š E O B E C N E  Z Á V Ä Z N É  N A R I A D E N I E
číslo 1/2014
o verejných kultúrnych podujatiach

 

 

Čl. 1

Predmet úpravy
Účelom tohto VZN je stanoviť postup pri usporadúvaní verejných kultúrnych podujatí (ďalej len „podujatie“) na území obce Málinec.

Čl. 2
Základné pojmy
1. Verejnými kultúrnymi podujatiami sa podľa tohto VZN rozumejú verejnosti prístupné:
a) divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia,
b) koncerty, hudobné a tanečné produkcie,
c) výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti,
d) festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia,
e) tanečné zábavy, diskotéky a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy,
f) artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia.
2. Za podujatie verejnosti prístupné sa považuje také podujatie, ktoré sa koná pre individuálne neurčených návštevníkov.
3. Verejným priestranstvom sú všetky miesta, priestory a plochy, ktoré slúžia verejnému užívaniu, pričom sú to najmä komunikácie (cesty, chodníky, parkoviská, odstavné plochy, mosty), verejné plochy zelene, vrátane miest verejnosti prístupným pre verejné užívanie.
4. Verejným poriadkom sa pre účely tohto VZN rozumie zachovávanie zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov obce, a to najmä dodržiavaním nočného pokoja za účelom zachovania pokojného stavu obyvateľov obce.
5. Zdravým spôsobom života obyvateľov obce sa rozumie navodzovanie a trvalé udržiavanie pokojného stavu medzi obyvateľmi, a to zdržaním sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom (t.j. nad povolenú mieru, resp. nad mieru v danom čase a mieste obvyklú) došlo k obťažovaniu iného alebo k ohrozeniu výkonu práv iného, najmä nad mieru primeranú pomerom k obťažovaniu iných obyvateľov prejavmi hluku, prachom, dymom, plynmi, parami, pachmi, svetlom, tienením a vibráciami, a pod.
6. Na účely tohto VZN sa stanovuje :
a) čas nočného pokoja na zabezpečenie nerušeného pokoja a odpočinku obyvateľov obce od 22.00 hod do 06.00 hod. nasledujúceho dňa
b) denný čas od 6.00 hod. do 18.00 hod.
c) večerný čas od 18.00 hod. do 22.00 hod.
7. Hluk je každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk. Ochrana zdravia pred hlukom, infrazvukom a vibráciami je zabezpečená, ak posudzované hodnoty určujúcich veličín hluku, infrazvuku a vibrácií nie sú vyššie ako prípustné hodnoty. Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov hluku, infrazvuku a vibrácií a sankcie za nesplnenie povinností stanovuje zákon č. 355/2007. Prípustné hodnoty hluku stanovuje vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
8. Usporiadateľom verejného kultúrneho podujatia môže byť právnická alebo fyzická osoba.

Čl. 3
Oznamovacia povinnosť
1. Usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia je povinný oznámiť zámer usporiadať podujatie na území Obce Málinec písomne, Obci Málinec – Obecnému úradu v Málinci, najneskôr 7 dní pred konaním podujatia.
2. V odôvodnenom prípade možno oznámenie prijať aj v kratšej lehote, najneskôr však tri dni pred konaním podujatia. Odôvodnenie uvedie usporiadateľ v písomnom oznámení.
3. Ak sa má podujatie konať na území niekoľkých obcí, treba jeho konanie oznámiť každej z nich.
4. Oznámenie obsahuje (Vzor oznámenia tvorí prílohu č. 1 tohto VZN)
• označenie a adresu usporiadateľa
• názov a obsahové zameranie podujatia
• miesto a čas jeho konania
• telefonický kontakt na usporiadateľa
Vzor oznámenia tvorí prílohu č. 1 tohto VZN.
5. Zmeny v údajoch uvedených v oznámení je usporiadateľ povinný oznámiť neodkladne.
6. O podaných oznámeniach vedie evidenciu Obecný úrad v Málinci .
7. Obecný úrad v Málinci
• písomne informuje o prijatí a vybavení oznámenia usporiadateľa obvodné oddelenie polície
• ak oznámenie neobsahuje údaje podľa ods. 4, upozorní na to usporiadateľa s tým, že ak nedostatky nebudú v určenej lehote odstránené, nepôjde o platné oznámenie
• administratívne zabezpečuje činnosti obce a správne konanie vo veci zákazu podujatia
8. Nedodržania lehoty podľa odseku 1) alebo neoznámenie údajov podľa odseku 4 sa považuje za nesplnenie oznamovacej povinnosti. Nesplnenie oznamovacej povinnosti môže byť dôvodom na zákaz podujatia podľa § 6 zákona SNR č. 96/1991 o verejných kultúrnych podujatiach (ďalej len zákon č. 96/1991).
9. Usporiadatelia podujatí, pre ktorých usporadúvanie podujatí vyplýva z ich hlavného zamerania, predmetu činnosti alebo z podnikania povoleného podľa osobitých predpisov sa môžu dohodnúť s obcou na obojstranne výhodnejšom spôsobe oznamovania podujatí.
10. Pri organizovaní verejných kultúrnych podujatí v budovách vo vlastníctve Obce Málinec sa uplatňujú osobitné podmienky poskytnutia priestorov.
11. Pri organizovaní takého podujatia, kde si jeho príprava a priebeh vyžaduje okrem súhlasu obce aj povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva a povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie, je usporiadateľ povinný najneskôr 21 dní pred jeho konaním predložiť Obecnému úradu v Málinci projekt, ktorého súčasťou bude technické zabezpečenie podujatia. V projekte presne uvedie názov organizátora podujatia, jeho sídlo, meno zodpovednej osoby za podujatie, telefónny kontakt a presné údaje o konaní podujatia (dátum, začiatok a koniec konania, miesto konania). Obec Málinec odošle usporiadateľovi takéhoto podujatia záväzné stanovisko s presne vymedzenými právami a povinnosťami usporiadateľa najneskôr 7 dní pred jeho konaním.
12. Ak pri usporiadaní podujatia dôjde k osobitnému užívaniu verejného priestranstva podľa čl. 11. ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Málinec (VZN) je usporiadateľ súčasne povinný postupovať v súlade s týmto VZN a uhradiť daň za užívanie verejného priestranstva.

Čl. 4
Miesto a čas konania podujatia
1. Ak sa má podujatie konať mimo priestorov alebo priestranstiev, ktoré sa na takýto účel obvykle používajú, alebo ak sa na rovnakom mieste a v rovnakom čase má podľa skôr doručeného oznámenia konať iné podujatie, môže Obec Málinec prostredníctvom Obecného úradu v Málinci navrhnúť usporiadateľovi iné miesto na jeho konanie, než sa uvádza v oznámení.
2. Obec Málinec môže zakázať podujatie, ktoré sa má konať v mieste, kde by jeho účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie alebo kde by konanie podujatia obmedzovalo verejnú dopravu alebo zásobovanie obyvateľstva obce.
3. Na rozhodovanie podľa ods. 2 sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
4. Opravný prostriedok proti zákazu podujatia nemá odkladný účinok.
5. O predĺženie podujatia po 22.00 hod. musí usporiadateľ požiadať Obec Málinec – Obecný úrad v Málinci .

Čl. 5
Povinnosti a oprávnenia usporiadateľa podujatia
1. Usporiadateľ je povinný preukázať oprávnenie na usporiadanie verejného kultúrneho podujatia pri ktorom to zákon vyžaduje.
2. Usporiadateľ je povinný zabezpečiť vhodné podmienky na uskutočnenie podujatia, zachovávať poriadok počas jeho priebehu, dodržiavať príslušné autorskoprávne, daňové, zdravotno-hygienické, požiarne, bezpečnostné a iné právne predpisy a umožniť výkon dozoru na to oprávneným orgánom. Zároveň usporiadateľ zodpovedá za dodržanie maximálne povolenej hlukovej záťaže šíriacej sa z priestorov konania podujatia ustanovenej osobitným predpisom.
3. Usporiadateľ je povinný zriadiť usporiadateľskú službu a riadiť priebeh podujatia tak, aby sa neodchyľovalo od účelu uvedeného v oznámení, a riadne ho skončiť.
4. Členom usporiadateľskej služby môže byť iba osoba staršia ako 18 rokov s osobitou prípravou alebo osoba riadne poučená.
5. Usporiadateľ je oprávnený:
a) presvedčiť sa, či sa podujatia zúčastňujú iba účastníci na to oprávnení,
b) vykázať účastníkov, ktorý vnášajú do priestorov alebo priestranstiev podujatia alkoholické nápoje, zbrane alebo čokoľvek, čím možno urobiť útok proti telu dôraznejším, prípadne čo by mohlo viesť k poškodeniu zdravia, alebo sú zjavne pod vplyvom alkoholu, drog, omamných a psychotropných látok,
c) upozorniť účastníkov na nevhodnosť ich správania a požadovať, aby od neho upustili, ak svojím správaním narúšajú pokojný priebeh podujatia,
d) zabrániť v účasti, vyviesť účastníkov a ich ďalšiu účasť na podujatí zakázať, ak napriek upozorneniu opakovane alebo iným závažným spôsobom narúšajú pokojný priebeh
6. Ak sa usporiadateľovi pri narušení pokojného priebehu podujatia nepodarí zabezpečiť verejný poriadok, požiada o potrebnú pomoc príslušné Obvodné oddelenie Policajného zboru. Môžu tak urobiť i vtedy, ak sa účastníci po skončení podujatia pokojne nerozídu.

Čl. 6
Povinnosti účastníkov podujatia
1. Účastníci podujatia sú povinní dodržiavať pokyny usporiadateľa a zdržať sa všetkého, čím by narušovali pokojný priebeh podujatia.
2. Účastníci nesmú mať pri sebe zbraň alebo iné predmety, ktorými možno ublížiť na zdraví. To neplatí, keď sú tieto predmety súčasťou rovnošaty, historického alebo národného kroja, výstroja a výzbroje ozbrojených síl a ozbrojených bezpečnostných zborov, alebo sú určené na športovú činnosť, výkon práva poľovníctva, rybárskeho práva, povolania alebo zamestnania.
3. Účastníci nesmú použiť pyrotechnické výrobky v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo návodom na ich používanie.
4. Ak poruší účastník podujatia povinnosti uvedené v ods. 1 až 3, je povinný na pokyn usporiadateľa podujatie opustiť.
5. Po skončení podujatia sú jeho účastníci povinní pokojne sa rozísť.


Čl. 7
Dozor Obce Málinec nad verejnými kultúrnymi podujatiami
1. Obec Málinec je oprávnená dozerať, či sa podujatie koná v súlade s podaným oznámením.
2. Písomným poverením poverí zamestnancov obce, hlavného kontrolóra a členov komisií OZ výkonom dozoru nad uskutočnením podujatia.
3. Osoba vykonávajúca dozor (dozorný orgán) je pri výkone svojej činnosti povinná preukázať sa písomným poverením.
4. Dozorný orgán v prípade opodstatnenosti upozorní usporiadateľa na zistené nedostatky a upovedomí usporiadateľa o tom, aké následky môže mať ich neodstránenie. Ak sa na podujatí porušujú ľudské práva a slobody, dozorný orgán podujatie zakáže, resp. ho preruší. Podujatie možno zakázať aj z toho dôvodu, že sa jeho konanie neoznámilo obci alebo je v rozpore so zákonom.
5. Dozorný orgán oznámi rozhodnutie o zákaze podujatia alebo o jeho prerušení usporiadateľovi ústnym vyhlásením. Písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia obec doručí usporiadateľovi do troch dní. Opravný prostriedok proti rozhodnutiu o zákaze alebo prerušení podujatia nemá odkladný účinok.

Čl. 8
Kontrolná činnosť
1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
• Obecný úrad v Málinci (poverení zamestnanci)
• Hlavný kontrolór Obce Málinec
• Poslanci Obecného zastupiteľstva v Málinci

Čl. 9
Sankcie
1. Obec Málinec môže podľa § 7 zákona č. 96/1991 Zb. uložiť usporiadateľovi, ktorý je právnickou osobou, za nesplnenie oznamovacej povinnosti, za usporiadanie verejného kultúrneho podujatia, ktoré bolo zakázané, ako aj za porušenie iných povinností usporiadateľa podujatia pokutu do výšky 331 eur.
2. Porušenie verejného poriadku a ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
3. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie môže starosta obce za porušenie tohto VZN uložiť pokutu do výšky 6 638 eur podľa § 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Čl. 10
Záverečné ustanovenia
1. VZN číslo 1/2014 o verejných kultúrnych podujatiach schválilo Obecné zastupiteľstvo v Málinci, dňa 6.3.2014, uznesením číslo 1/2014
2. VZN číslo 1/2014 bolo vyhlásené na úradnej tabuli v obci na dobu 15 dní.
3. VZN číslo 1/2014 nadobúda účinnosť dňa 22.3.2014.
4. VZN číslo 1/2014 je prístupné na Obecnom úrade v Málinci a zverejnené na internetovej stránke obce.
5. Týmto sa ruší VZN č. 3/2001 o podmienkach organizovania kult. spoločenských akcií v SD.


Ing. Čepko Igor
starosta obce