VZN-3/2014

o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Málinec / zrušené uznesením OZ č.1/2015 zo dňa 11.marca 2015 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Málinec č. 3/2014 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Málinec, ktoré bolo schválené OZ v Málinci, uznesením č. 2/2014, v bode 2/c,dňa 22.5.2014, sa na základe upozornenia prokurátora č. Pd 4/15/6606-6 zo dňa 17.2.2015 ruší.