VZN-4/2014

o držaní a vodení psov

 

Obecné zastupiteľstvo v Málinci na svojom zasadnutí dňa 22.5.2014, v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 282/2002 Z.z. , ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, prijalo toto :

Všeobecne záväzné nariadenie o držaní a vodení psov na území
obce Málinec 

Čl. 1
Účel nariadenia
1/ Všeobecne záväzné nariadenie obce Málinec /ďalej len nariadenie/ vymedzuje povinnosti chovateľov a držiteľov psov na území obce Málinec a určuje spôsob ich evidencie.
2/ Toto všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa potreby Policajného zboru SR, Väzenskej a justičnej stráže, Vojenskej polície, Železničnej polície, obecnej polície, psov používaných colnými orgánmi a poľnou strážou.

Čl. 2
Všeobecné ustanovenia
1/ Chovať a držať psa na území obce Málinec môže každá právnická a fyzická osoba, ktorá má v obci sídlo, alebo trvalý pobyt a ktorá je povinná, ak psa drží nepretržite viac ako 90 dní na území obce, prihlásiť do evidencie psov vedenej na obecnom úrade, kde mu bude pridelené evidenčné číslo.
2/ Chovateľom a držiteľom psa môže byť osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má spôsobilosť na právne úkony. Vlastniť je povolené i viac psov za predpokladu ich riadnej evidencie a platenia poplatku. Chovatelia, ktorí majú odbornú spôsobilosť na chov, výcvik a obchodovanie so spoločenskými zvieratami a sú v evidencii orgánu ochrany zvierat musia dbať na to, aby nedošlo k ohrozeniu osôb a ich majetku.
3/ Zvláštny pes pre účely tohoto nariadenia je:
- pes používaný súkromnými bezpečnostnými službami,
- pes poľovný,
- pes ovčiarsky,
- pes vodiaci,

- prípadne ďalšie psy uvedené v § 2 zákona č. 282/2002 Z. z.
4/ Nebezpečný pes je každý pes, ktorý pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný.

Čl. 3
Povinnosti chovateľov a držiteľov psov
1/ Chovateľ a držiteľ psa je povinný :
- prihlásiť psa do evidencie psov vedenej na obecnom úrade
- oznamovať obci skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
- oznamovať obci úhyn psa, alebo stratu psa,
- označiť psa evidenčným číslom prideleným na obecnom úrade
- zabezpečiť aby nedošlo k svojvoľnému uniknutiu psa na verejné priestranstvo s vykonaním náležitých zábranných opatrení s osobitným zreteľom na psov chovných plemien, ktoré môžu spôsobiť škody na zdraví a majetku iných občanov,
2/ Obec vydá držiteľovi psa evidenčnú známku, ktorou držiteľ preukazuje totožnosť psa. Odcudzenie, stratu alebo zničenie známky sa v lehote do 14 dní oznamuje na obecnom úrade, kde je pes evidovaný. Náhradnú známku vydá obec za úhradu 1,-- €.
3/ Chovateľovi a držiteľovi psa sa zakazuje :
- nechať voľne pohybovať psa na verejnom priestranstve,
4/ Držiteľ psa je povinný platiť miestnu daň za psa v súlade s prijatým všeobecne záväzným nariadením obce o miestnych daniach.


Čl. 4
Vodenie psa
1/ Vodiť psa na vôdzke /vodítku/ mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len držiteľ alebo osoba oprávnená poverená držiteľom, ktorá je schopná ovládať psa v každej situácii a zabrániť ohrozeniu človeka, zvierat alebo majetku. Vodenie nebezpečného psa na verejnom priestranstve je možné len s náhubkom.
2/ Voľný pohyb psov na verejných priestranstvách v obci sa zakazuje.
3/ Vstup so psom na vôdzke sa zakazuje :
- do verejne prístupných miestností a zariadení / obchody, pohostinské zariadenia, úrady, autobusové zástavky, železničné stanice a pod./
4/ Osoba vodiaca psa je povinná bezprostredne odstrániť výkaly psa, ktorými znečistil verejné priestranstvo.

5/ Osoba vodiaca psa je povinná oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol meno a adresu držiteľa psa a obci skutočnosť, že pes bezdôvodne pohrýzol človeka.


Čl. 5
Priestupky
1/ Nesplnenie ohlasovacích povinností voči obci určených týmto všeobecne záväzným nariadením a zverením vodenia psa osobe, ktorá nie je spôsobilá zabezpečiť jeho ovládnutie je priestupkom podľa § 7 ods. 1 a ods. 2 písm. a/ až c/ zákona č. 282/2002 Z.z. a páchateľovi môže obec uložiť pokutu do 165 €.
2/ Nepreukázanie totožnosti psa evidenčnou známkou a nerešpektovanie zákazu voľného pohybu psa resp. zákazu vstupu so psom a znečistenie verejného priestranstva je priestupkom podľa § 7 ods. 2 písm. d/ až f/ zákona č. 282/2002 Z.z. a páchateľovi môže obec uložiť pokutu do 65 €.
3/ Za opakovaný priestupok možnou uložiť pokutu uvedenú v bode 1/,2/ do výšky dvojnásobku uvedených pokút

Čl. 6
Záverečné ustanovenie
Chovatelia a držitelia psov na území obce sú povinní vykonať opatrenia na zosúladenie súčasného stavu s podmienkami uvedenými v tomto všeobecne záväznom nariadení do 30 dní od účinnosti VZN.

Čl. 6
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 9.6.2014


Ing. Čepko Igor
starosta obceNávrh VZN bol vyložený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na pripomienkovanie obyvateľom obce dňa : 5.5.2014

Schválené nariadenie bolo vyložené na úradnej tabuli dňa : 23.5.2014

Zložené dňa : 9.6.2014

Účinnosť nadobudlo dňa : 9.6.2014