VZN-5/2014

o určení miest na volebnú kampaň pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 15. novembra 2014

 

Obecné zastupiteľstvo v Málinci v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vydáva toto:

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 5/2014
o určení miest na volebnú kampaň pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 15. novembra 2014


§1

Určenie miest na predvolebné zhromaždenia
Na predvolebné zhromaždenia je možné využívať nasledovné priestory:
1. Námestie obce Málinec
2. Spoločenský dom Málinec
3. Iné priestory so súhlasom vlastníka
Poskytnutie priestorov podlieha zaplateniu príslušného poplatku. Povolenie na predvolebné zhromaždenia vydáva starosta obce na požiadanie. Poriadateľ je povinný pri žiadosti predložiť zoznam dostatočného primeraného počtu usporiadateľov.


§ 2
Určenie miest na vyvesenie plagátov
1. Na vyvesenie / lepenie/ plagátov je možné využívať informačné skrinky obecného úradu
na námestí obce.
2. Pridelenie informačných skriniek pre jednotlivé strany a kandidátov na zásade rovnosti prevedie
starosta obce na požiadanie.
3. Vylepenie plagátov na iných miestach je povolené s predchádzajúcim súhlasom majiteľa
nehnuteľnosti.
4. Do troch dní po skončení volieb je povinnosť plagáty odstrániť stranou alebo kandidátom,
ktorý ich vylepil.

§ 3
Volebná kampaň
Volebná kampaň začína dňa 10.11.2010 a končí dňa 25.11.2010 .

§ 4
Volebná agitácia
Na volebnú kampaň nemožno využívať s výnimkou oznamovacieho konania volebných zhromaždení miestny rozhlas.


§ 5
Záverečné ustanovenia
1. Porušenie pravidiel o vedení volebnej kampane sa postihuje podľa osobitných predpisov.
2. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Málinci dňa 25.9.2014.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa ............................

V Málinci, 8.9.2014

Ing. Čepko Igor
starosta obce