VZN 3/2015

ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v obci Málinec

 

Obecné zastupiteľstvo v Málinci podľa § 6, ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v znení novely č. 101/2014 Z.z. vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3 /2015

ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v obci Málinec


TRHOVÝ PORIADOK


Článok 1
Základné pojmy a informácie

1. Na účely tohto VZN sa rozumie:
a. príležitostným trhom - predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou,
b. trhovým miestom - trhovisko, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené na príležitostný trh a ambulantný predaj,
c. ambulantným predajom - predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou; za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu.
2. Priestorom príležitostného trhu a ambulantného predaja sú:
- verejné priestranstvo – námestie obce,
- areál futbalového štadióna,
- budova spoločenského domu,
- verejné priestranstvo v časti Huta / pri kríži/
3. Priestory pre príležitostný predaj a ambulantný predaj budú označené informačnými tabuľkami a vyveseným Trhovým poriadkom.
4. Predávajúci môže predávať výrobky alebo poskytovať služby len po uhradení poplatku za trhové miesto.
5. Termín príležitostného predaja výrobkov prostredníctvom ambulantného predaja a poskytovania služieb je daný schválením obcou,
6. Trhovým dňom je pondelok až sobota v dobe od 7.30 hod. do 15.30 hod.
7. V prípade organizovania kultúrnych, spoločenských, cirkevných a športových akcií bude čas predaja výrobkov a poskytovania služieb ambulantnou formou dohodnutý s organizáciou, ktorá akciu organizuje.
8. Ceny za užívanie verejného priestranstva pre príležitostný trh a ambulantný predaj sú určené vo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce.
9. Poplatok za zverejnenie príležitostného trhu a ambulantného predaja miestnym rozhlasom je .. eur.
10. Predávajúci je povinný po ukončení predaja zabezpečiť odstránenie prípadného znečistenia verejného priestranstva v plnom rozsahu.
11. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb formou ambulantného predaja na určených miestach musí vyhovovať všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov.

Článok 2
Správa príležitostného trhu a práva a povinnosti správcu príležitostného trhu

1. Správu príležitostného trhu vykonáva obec Málinec, prostredníctvom obecného úradu.
2. Správca trhoviska u predávajúceho skontroluje:
- oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov,
- povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach,
- doklad o nadobudnutí tovaru,
- udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich skončení,
- používanie elektronickej registračnej pokladnice,
- dodržiavanie tohto trhového poriadku,
- primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov občanmi medzi sebou na príležitostných trhoch.
3. Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžadujú, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov fyzickými osobami medzi sebou v primeranom množstve a o predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodín fyzickými osobami.


Článok 3
Zákaz predaja niektorých výrobkov

Na trhových miestach sa zakazuje predávať:
- zbrane a strelivo,
- výbušniny a pyrotechnické výrobky,
- tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
- tabak a tabakové výrobky a výrobky určené na fajčenie neobsahujúce tabak,
- lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje na predaj liehovín a destilátov pri príležitostných trhoch,
- jedy, omamné a psychotropné látky,
- lieky,
- automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
- chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov,
- živé zvieratá, okrem sladkovodných trhových rýb, domácej hrabavej hydiny, domácich králikov, psov, mačiek – viď § 6 písm. i/, j,/
- chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,
- živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb, zákaz sa nevzťahuje na propagačné predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov,
- predaj nekvalitného tovaru, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia alebo pôvod.


Článok 4
Obmedzenie predaja výrobkov

1. Na trhových miestach sa môžu predávať len :
a. potravinárske výrobky
b. všetky druhy ovocia a zeleniny,
c. textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby, hračky, galantéria, knihy a pod.
d. poľnohospodárske výrobky – kvety, priesady, sadenice, ozdobné kry, semená, obilie, ovocie, zelenina,
e. včelí med, lesné plody, liečivé rastliny a produkty z nich,
f. ľudovoumelecké, umelecké, úžitkové a ozdobné predmety.
2. Obec nahlási vopred predaj potravín na trhových miestach Regionálnej
veterinárnej a potravinovej správe v Lučenci.


Článok 5
Druhy poskytovaných služieb

Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:
- pohostinské, reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
- predaj zmrzliny,
- brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
- oprava dáždnikov,
- oprava a čistenie obuvi,
- kľúčové služby,
- obšívanie kobercov,
- sklenárske práce,
- čistenie peria,
- iné služby určené správcom trhoviska.


Článok 6
Ambulantný predaj

1. Ambulantne v pojazdných predajniach sa môžu predávať:
- knihy, periodická tlač,
- chlieb, ...
- včelí med, lesné plody, liečivé rastliny a produkty z nich,
- ľudovoumelecké, umelecké, úžitkové, ozdobné predmety,
- textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby, hračky, galantéria, knihy a pod.
- drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
- jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
- balená zmrzlina,
- ovocie a zelenina,
- poľnohospodárske výrobky – kvety, priesady, sadenice, ozdobné kry, semená, obilie.
2. V pojazdných predajniach sa môžu predávať výrobky za podmienok podľa osobitného predpisu.
3. Povinnosťou predávajúceho je:
a) mať k dispozícií rozhodnutie na danú činnosť od príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
b) mať doklad o splnení registračnej povinnosti v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v platnom znení,
c) mať doklad o pôvode tovaru,
d) dodržať podmienky skladovania vrátane dodržania predpísaných teplotných režimov ako aj požiadavky na hygienu predaja,
e) zabezpečiť označenie výrobkov v štátnom jazyku podľa zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách.


Článok 7

Povinnosti predávajúcich na trhových miestach

1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
- označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,
- dodržiavať trhový poriadok príležitostného trhu,
- používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
- udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,
- zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
- predávať len na predajnom mieste určenom správcom trhového miesta, pričom predaj na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam (odsúhlasené RÚVZ),
- dodržiavať podmienky predaja stanovené platnou právnou úpravou,
- predávať len na predajnom mieste určenom správcom trhového miesta, pričom predaj na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam (odsúhlasené RÚVZ),
- označiť predajný stánok menom a adresou fyzickej alebo právnickej osoby zodpovednej za predaj tovaru,
- predaj potravinárskych výrobkov na trhových miestach realizovať v súlade so zákonom č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov s osobitným zreteľom na novelu č. 349/211 Z.z. a nariadenia vlády SR č. 359/2011 Z.z. a 360/2011 Z.z.,
- dodržiavať predpisy v oblasti poplatkov, hygienické, veterinárne a bezpečnostné predpisy,
- zabezpečiť podmienky pre predaj zdravotne neškodných potravín,
- vylúčiť zdraviu škodlivé, skazené a falšované potraviny,
- mať čistý pracovný odev,
- umožniť kontrolným orgánom vykonanie kontroly dodržiavania stanovených podmienok predaja tovaru a podriadiť sa rozhodnutiu kontrolného orgánu,
- na požiadanie kontrolného orgánu predložiť potrebné platné doklady (podľa charakteru predaja):
a) povolenie od správcu trhového miesta k predaju výrobkov,
b) živnostenské oprávnenie,
c) doklad (dodací list, faktúru) o nadobudnutí predávaného tovaru so všetkými predpísanými náležitosťami k tovaru,
d) preukaz o zdravotnej spôsobilosti, ak to vyžaduje povaha predávaného tovaru a doklad o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažnej činnosti,
e) rozhodnutie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva na uvedenie
priestorov stánku alebo mobilného zariadenia na predaj potravín s uvedeným rozsahom predávaného sortimentu.

2. Predávajúci je povinný vyžiadať povolenie na predaj na trhových miestach a ambulantný predaj s tým, že k písomnej žiadosti pripojí fotokópiu strany označenej ako Záznamy daňového úradu z jeho knihy elektronickej registračnej pokladne. Ak predajca nepožiada písomne o vydanie povolenia, alebo nepredloží požadované podklady, tak mu obec povolenie nevydá.

Vydanie povolenia obec telefonicky, alebo elektronickou poštou oznamuje Finančnému riaditeľstvo SR – číslo tel. 048/4317222 resp. elektronickou poštou na adresu : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Článok 8.
Orgány dozoru a sankcie

1. Dozor nad dodržiavaním zákona č. 178/1998 Z. z., tohto VZN a kontrolu predaja na trhovom mieste vykonávajú:
- Slovenská obchodná inšpekcia,
- Obec Málinec
2. Za nedodržanie alebo porušenie tohto Trhového poriadku sa uplatnia sankcie podľa § 12 zákona č. 178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.


Článok 9.
Záverečné ustanovenia

1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Málinec, dňa 16.9.2015, uznesením č. 4/2015.

2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 nadobúda účinnosť dňom 1.10.2015


Ing. Čepko Igor
starosta obceNávrh Všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dňa 4.9.2015
Pripomienky k návrhu boli – neboli uplatnené v počte : 0
Schválené VZN bolo vyhlásené vyložením na úradnej tabuli dňa : 17.9.2015
Všeobecne záväzné nariadenie bolo zložené dňa : 1.10.2015
Účinnosť nadobudlo dňom : 1.10.2015