VZN 4/2015

o vyhradení miest na umiestňovanie  volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Málinec 

 

Obecné zastupiteľstvo v Málinci na  základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 16  zákona  č.  181/2014 Z.z.  o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov,  vydáva toto :

 

 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE

č.: 4/2015 

o vyhradení miest na umiestňovanie  volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Málinec

 Článok 1

 

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

         1/ Účelom tohto  všeobecne záväzného nariadenia /ďalej len nariadenie/ je úprava podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas konania volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, pre voľby do Európskeho parlamentu, pre voľby     do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí, na území obce Málinec.

         2/ Volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a končí 48 hodín predo dňom konania volieb.. 

Článok 2

VYHRADENIE MIEST NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH NA UMIESTŇOVANIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV

         1/ Pre účely tohto nariadenia je verejným priestranstvom v obci najmä: námestie, priestor pred Obecným úradom v Málinci, priestor pred kultúrnym domom, cesta, miestna komunikácia, chodník, trhovisko a všetky verejnosti prístupné pozemky v obci okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb s výnimkou obce, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia.

 

         2/ Kandidujúcim politickým stranám, politickým hnutiam, koalíciám politických strán a hnutí a nezávislým kandidátom sa na umiestňovanie /vylepovanie/ volebných plagátov v obci určujú tieto vývesné miesta:

 

  • informačné tabule v obci, okrem informačných tabúľ v cintoríne,

  

         3/  Umiestňovať volebné plagáty na verejných priestranstvách na iných ako určených miestach, je zakázané.

 

         4/   Umiestňovanie   volebných   plagátov  na  informačných  zariadeniach,  ktoré  sú  vo

vlastníctve alebo v správe iných subjektov mimo zriaďovateľskej  právomoci obce, nie je týmto VZN dotknuté.

 

        5/ Veľkosť vyhradenej plochy pre každú kandidujúcu politickú stranu, politické hnutie, koalíciám politických strán a hnutí a nezávislého kandidáta /ďalej len „kandidujúci subjekt“/  určí obec tak, aby rozdelenie plôch zodpovedalo zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.

 

Článok 3

Zásada rovnosti VYHRADENÝCH PLOCH

         1/ Po vykonanej registrácii kandidujúcich subjektov sa pridelí v súlade so zásadami rovnosti rovnako veľká plocha z vyhradených miest na verejných priestranstvách obce uvedených v čl. 2 ods. 2 VZN. Vyhradené plochy na umiestňovanie volebných plagátov budú označené číslom podľa počtu zaregistrovaných kandidujúcich subjektov a ich pridelenie kandidujúcim subjektom bude pridelené podľa čísla, ktoré bolo pridelené kandidujúcemu subjektu pri registrácii.

 

         2/ Pridelenie vyhradených plôch sa uskutoční najneskôr do 3 dní odo dňa registrácie kandidujúcich subjektov. Obec zverejní na úradnej tabuli a webovej stránke obce zoznam vyhradených plôch podľa čísel, ktoré boli pri registrácii pridelené kandidujúcim subjektom.

 

         3/ Kandidujúci subjekt umiestňuje volebné plagáty len na miesto označené číslom, ktoré mu bolo určené. Zakazuje sa porušovať zverejnený zoznam vyžrebovaných plôch na vylepovanie volebných plagátov a prelepovať plagáty iných kandidujúcich subjektov.

 

         4/ V prípade, že kandidujúci subjekt nevyužije určenú plochu na umiestnenie volebných plagátov, určená plocha ostáva voľná a nemôže byť využitá iným kandidujúcim subjektom.

  

                                                                   Článok  4                            

Umiestňovanie volebných plagátov

 

          1/ Vyhradené plochy na verejných priestranstvách, ktoré sú uvedené v čl. 2 ods. 2  VZN, na umiestňovanie volebných plagátov sa poskytujú kandidujúcim subjektom bezodplatne.

 

           2/ Vyloženie volebných plagátov na miestach, ktoré sú vyhradené na tento účel, na pridelenú plochu podľa čl. 3 VZN, si každý kandidujúci subjekt zabezpečí na vlastné náklady.

 

           3/ Každý kandidujúci subjekt, ktorý zverejňuje svoje volebné plagáty v rámci volebnej kampane na obcou vyhradených plochách, zodpovedá za obsah volebných plagátov.

 

           4/ Kandidujúci subjekt je povinný po uplynutí času volebnej kampane odstrániť svoje volebné plagáty z vyhradenej plochy najneskôr do 3 dní po vyhlásení volebných výsledkov.

 

            5/ V prípade, že kandidujúci subjekt nebude postupovať spôsobom uvedenom v ods. 4,

zabezpečí odstránenie volebných plagátov obec na náklady príslušného kandidujúceho

subjektu.