VZN 5/2015

  podmienky prenajímania bytov

 Všeobecne  záväzné nariadenie 5/2015

  obstaraných v zmysle zákonač.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v podmienkach obce   M á l i n e c .

Obecné zastupiteľstvo v Málinci na svojom  zasadnutí dňa 11.12.2015 prijalo  na úpravu podmienok  prenajímania bytov obstaraných v zmysle zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom  bývaní / ďalej len „zákon“/ M á l i n e c  toto

                                                všeobecne záväzné nariadenie:

     Všeobecne záväzným nariadením sa upravujú podmienky prenajímania 7 bytov nižšieho štandardu na športovom areáli súpisné číslo 130 a 7 bytov v bytovom dome súpisné číslo 515 v obci Málinec nasledovne :

 

                                                                Článok 1

                                                           Nájomné byty


1. Vlastníkom budov so súpisnými číslami 130 a 515 v obci Málinec spolu so 14  bytmi nižšieho štandardu je obec Málinec.

2. Obec je povinná uvedené byty prenajímať fyzickej osobe s trvalým pobytom na území obce

    Málinec na základe jej písomnej žiadosti.


                                                               Článok 2

                                        Podmienky uzavretia nájomnej zmluvy

1. Obec uzavrie nájomné zmluvy k bytom špecifikovaným v čl.1 fyzickej osobe, ktorá spĺňa

     nasledovné podmienky

a)      Osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac  do výšky trojnásobku životného minima  ( § 22 ods.3 písm a „zákona“)

b)      Osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac  do výšky štvornásobku životného minima  (§22 ods3 písm. b) „zákona“), ak:

1)      Členom tejto domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím

2)      Ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom

3)      Aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť,  vzdelávanie, kultúru alebo ochranu pre obyvateľov obce

c)      Osoba, ktorej zanikla ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť alebo osobitná starostlivosť, ak táto osoba nepresiahla vek 30 rokov

d)      osoba žijúca v domácnosti, ktorej sa poskytuje bytová náhrada napr. podľa zákona 403/1990 o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd

2.   pri zisťovaní príjmov podľa odseku 1 sa postupuje podľa § 3 zákona 601/2003 o životnom minime v znení neskorších predpisov. Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu podľa § 4 zákona 601/2003 o životnom minime v znení neskorších predpisov za kalendárny rok predchádzajúci roku , v ktorom vznikol nájom bytu, ako podiel tohto príjmu a  príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal

3.  Životné minimum domácnosti sa vypočíta  zo súm životného minima členov domácnosti platných k 31. decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom vznikol nájom bytu

4.  podmienky ustanovené v odseku 1sa posudzujú pri uzavieraní nájomnej zmluvy a na zmeny podmienok počas platnosti nájomnej zmluvy sa neprihliada

5.   Obec uzavrie nájomné zmluvy na dobu určitú najviac na jeden rok, so zdravotne   

       postihnutým nájomcom  najviac na dobu 10 rokov

 

Článok 3

 

Nájomná zmluva

 

(1) Na práva a povinnosti, ktoré vzniknú na základe nájomnej zmluvy a nie sú upravené týmto VZN a „zákonom“ sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka.

 Nájomná zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať najmä:

a) začiatok nájmu,

b) dobu nájmu,

c) výšku mesačného nájomného,

d) podmienky opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy, upraví právo nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme nájomného bytu pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve a v tomto VZN. O možnosti opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy bude žiadateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred dohodnutým termínom skončenia nájmu nájomného bytu.

e) výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním nájomného

bytu alebo spôsob ich výpočtu,

f) opis stavu nájomného bytu a opis príslušenstva nájomného

bytu,

g) podmienky na zachovanie pôvodného stavu a vybavenia

nájomného bytu,

h) skončenie nájmu,

i) zoznam osôb tvoriacich domácnosť nájomcu.

 

 (2) Pri opakovanom uzavretí nájomnej zmluvy podľa odseku 1 môže žiadateľ uzavrieť nájomnú zmluvu aj s fyzickou osobou žijúcou v domácnosti s mesačným príjmom, ktorý k 31. decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku opakovaného prenájmu nájomného

bytu

a)      nie je vyšší ako triapolnásobok životného minima domácnosti oprávnenej osoby podľa § 22  ods. 3 písm. a)

b)      nie je vyšší ako štyriapolnásobok životného minima domácnosti oprávnenej osoby podľa §  22 ods. 3 písm. b).

 (4) Ak o uzavretie nájomnej zmluvy nepožiada fyzická

osoba uvedená v článku 2 bod 1 obec uzavrieť nájomnú zmluvu aj s inou fyzickou osobou najviac na jeden rok. Nájomca v tomto prípade musí mať zabezpečený príjem minimálne vo forme sociálnych dávok.

 

                                                             Článok 4

 

Starostlivosť o nájomný byt

 

(1) Obec Málinec ako vlastník nájomných bytov je povinná počas lehoty 30 rokov od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia umožniť po predchádzajúcom oznámení, na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere vstup do nájomných bytov zamestnancom ministerstva, príslušného úradu a iných kontrolných orgánov s cieľom výkonu kontroly technického stavu nájomného bytu; to platí aj pre nájomcu a osoby tvoriace jeho domácnosť, ktoré nájomný byt užívajú na základe nájomnej zmluvy podľa tohto zákona.

(2) Vlastník tvorí fond prevádzky, údržby a opráv ročne minimálne vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu.

 

                                                Článok 5

                                      Záverečné ustanovenia 

1.      Všeobecne  záväzné nariadenie, ktorým sa určujú podmienky prenajímania

obecných bytov bolo prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Málinci

dňa 11.12.2015.

 

2.      Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 31.12. 2015 .

 

                                                                                                        Ing. Čepko Igor

                                                                                                          starosta obce

 

 

 

 

 

 

Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods. 3 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa   23.11.2015

 

Pripomienky k návrhu boli – neboli uplatnené v počte: ----

 

Schválené VZN bolo vyhlásené vyložením na úradnej tabuli dňa 14.12.2015

 

Všeobecne záväzné nariadenie bolo zložené dňa : 31.12.2015

 

Účinnosť nadobudlo dňom : 31.12.2015