VZN 6/2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.  6/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy

 

na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2016

 

 

Obec Málinec na základe ustanovenia zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov a na základe ustanovenia § 6 ods. 12 písm. d zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vydáva

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.  6/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy

na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2016

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 

1.      Toto všeobecne záväzné nariadenie / ďalej len nariadenie/ určuje výšku dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2016.

2.      Ustanovenia tohto nariadenia sú záväzné pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec:

                                                        Materská škola, Málinec, Školská 192/9

                                                        Školský klub detí pri ZŠ Málinec, Hlavná 86/29

                                                        Školská jedáleň pri ZŠ Málinec, Hlavná 85/27

 

Čl. 2

Určenie výšky dotácie

 

1.      Výška dotácie sa určuje nasledovne:

 

Škola / školské zariadenie                               výška dotácie na jedno dieťa na rok 2016 /€/

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Materská škola                                                                           1959,00 / jedno dieťa

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Školský klub detí                                                                           500,00 / žiak ŠKD

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Školská jedáleň                                                                              322,00 / potenciálny stravník

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Čl. 3

Účinnosť

 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa ....................... Ruší sa VZN č. 1/2015.

 

Návrh VZN bol zverejnený:         23.11.2015          

VZN bolo schválené:                   11.12.2015                     

VZN bolo zverejnené:                  14.12.2015        

VZN nadobudlo účinnosť:            1.1.2016            

 

 

                                                                                                   Ing. Čepko Igor

 

                                                                                                     starosta obce