VZN 7/2015

 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole   v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec

 

Všeobecne záväzného nariadenia obce   Málinec č. 7/2015 zo dňa 11.12 2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole   v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec

 

 

Obecné   zastupiteľstvo obce  Málinec  súlade § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene  a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“), sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

  1. Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec.
  2. Obec  Málinec je zriaďovateľom Základnej školy  Málinec, Hlavná 86/29.

Čl. 2

Povinná školská dochádzka

 

  1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný prihlásiť dieťa            na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak školský zákon neustanovuje inak.

 

Čl. 3

Miesto a čas zápisu

 

  1. Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  sa koná v prvú pracovnú aprílovú stredu a za ňou nasledujúci  štvrtok, ktoré predchádzajú začiatku školského roka, v ktorom má  dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.
  2. Zápis sa vykonáva v priestoroch základnej školy uvedených v Čl. 1 ods. 2 v čase:

streda:     od 12.00 hod do 16.00 hod

štvrtok:   od 12.00 hod do 16.00 hod

  1. Zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia predloží pri zápise  na povinnú školskú dochádzku v zmysle školského zákona  osobné údaje dieťaťa a jeho zákonného zástupcu:

a)      meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa

b)      meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných  zástupcov dieťaťa.

4. Riaditeľ základnej školy zverejní najneskôr 15 dní pred  zápisom miesto a čas zápisu  a podrobnosti o zápise  na stránkach obce, na stránkach školy a prostredníctvom obecného rozhlasu.

  

Čl. 4

Záverečné ustanovenia

 

  1. V prípade, ak zákonný zástupca dieťaťa nemôže z vážnych dôvodov zapísať svoje dieťa  na plnenie povinnej školskej dochádzky v čase určenom týmto nariadením, riaditeľ školy určí náhradný termín zápisu.
  2. Za dodržiavanie tohto nariadenia zodpovedá riaditeľ základnej  školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec.
  3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016. 

 

Ing.Igor  Čepko  starosta obce

  

Návrh VZN  bol vyložený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na pripomienkovanie obyvateľom obce  dňa : 26.11.2015

 Pripomienky boli vyhodnotené dňa :

 Schválené nariadenie bolo vyložené na úradnej tabuli dňa : 14.12.2015 

Zložené dňa : 31.12.2015

 

Účinnosť nadobudlo dňa :  1.1.2016

Dôvodová správa k bodu: VZN  č. 7/2015 zo dňa 11.12. 2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec

 

 

 

Dôvodová správa

Zákonom NR SR č. 188/2015 Z. z. z 30. júna 2015 bol novelizovaný zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“). Článok 1 ods. 5 zákona č. 188/2015 mení znenie § 20 ods. 2 školského zákona a určuje nový termín zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (ďalej len „PŠD“) a to od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť PŠD.

 Pred novelou školského zákona sa zápis na plnenie PŠD realizoval v termíne od 15. januára do 15. februára. 

Zákonný zástupca je povinný v zákonom stanovenom termíne prihlásiť svoje dieťa

na plnenie PŠD v základnej škole (ďalej len „ZŠ“).  Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode,  v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len "spádová škola"), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Zákonným zástupcom dieťaťa sa rozumie rodič alebo iná fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.

 V súlade s § 20 ods. 3 písmena a) školského zákona pre zriaďovateľa ZŠ vyplýva povinnosť

určiť miesto a čas zápisu na PŠD všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“).

 Návrh nariadenia sa predkladá na rokovanie OZ  v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.