VZN 1/2017

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2017

Obec Málinec na základe ustanovenia zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ustanovenia § 6 ods. 12 písm. d zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2017

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie / ďalej len nariadenie/ určuje výšku dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2016.
2. Ustanovenia tohto nariadenia sú záväzné pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec:
Materská škola, Málinec, Školská 192/9
Školský klub detí pri ZŠ Málinec, Hlavná 86/29
Školská jedáleň pri ZŠ Málinec, Hlavná 85/27

Čl. 2
Určenie výšky dotácie

1. Výška dotácie sa určuje nasledovne:

Škola / školské zariadenie:                 výška dotácie na jedno dieťa na rok 2017 /€/
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Materská škola                                    2343,27 / jedno dieťa

Školský klub detí                                 477,14 / žiak ŠKD

Školská jedáleň                                   317,34 / potenciálny stravníkČl. 3
Účinnosť


Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.4.2017. Ruší sa VZN č. 6/2015.

Návrh VZN bol zverejnený: 28.2.2017
VZN bolo schválené: 15.3.2017
VZN bolo zverejnené: 16.3.2017
VZN nadobudlo účinnosť: 1.4.2017


Ing. Čepko Igor
starosta obce