VZN 5/2012 - ZRUŠENÉ!!!

VZN č. 5/2012 obce Málinec sa ruší v zmysle Uznesenia č.6/2016 z dňa 16.12.2016

Cenník bol schválený VZN obce Málinec č. 5/2012 o cenách za služby poskytované Obecným úradom v Málinci s nadobudnutím účinnosti dňom 01.01.2013 a bolo schválené OZ Málinec dňa 13.12.2012.

Týmto sa ruší  VZN č. 8/2009 o cenách za služby poskytované Obecným úradom v Málinci vrátane jeho dodatkov.