VZN 1/2018

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2018

Obec Málinec na základe ustanovenia zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov a na základe ustanovenia § 6 ods. 12 písm. d zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vydáva

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.  1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2018

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

1.      Toto všeobecne záväzné nariadenie / ďalej len nariadenie/ určuje výšku dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2018.

2.      Ustanovenia tohto nariadenia sú záväzné pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec:

Materská škola, Málinec, Školská 192/9

Školský klub detí pri ZŠ Málinec, Hlavná 86/29

Školská jedáleň pri ZŠ Málinec, Hlavná 85/27


 Čl. 2

Určenie výšky dotácie

 1.      Výška dotácie sa určuje nasledovne:

 Škola / školské zariadenie                               výška dotácie na jedno dieťa na rok 2018 /€/

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Materská škola                                                                           2202,50 / jedno dieťa

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Školský klub detí                                                                          543,--/ žiak ŠKD

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Školská jedáleň                                                                             523,--/ potenciálny stravník

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 Čl. 3

Účinnosť

 Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.4.2018.  Ruší sa VZN č. 1/2017.

 

Návrh VZN bol zverejnený:         27.2.2018        

VZN bolo schválené:                    14.3.2018                    

VZN bolo zverejnené:                   15.3.2018

VZN nadobudlo účinnosť:               1.4.2018

 

     Ing. Čepko Igor

 starosta obce