Dodatok č.3 k VZN 6/2010

o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti obce Málinec

 Obec Málinec po schválení na obecnom zastupiteľstve dňa 14.3.2018 vydáva tento Dodatok č.3 k VZN č. 6/2010 o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti obce Málinec

  

Článok 5 sa mení v nasledovných bodoch:

 3. Príspevky na nákup potravín na jedlo pre dieťa materskej školy je spolu 1,27 € štvrté pásmo z finančných pásiem ministerstva:

    a/ desiata v sume       0,30 €

    b/ obed v sume          0,72 €

    c/ olovrant v sume     0,25 €

 

 4. Príspevky na nákup potravín na jedno jedlo pre žiaka základnej školy štvrté  pásmo z finančných pásiem ministerstva:

    a/ doplnkové jedlo /desiata/ v sume                   0,40 €

    b/ obed žiaka v ročníkoch 1.-4. v sume             1,09 €

    c/ obed žiaka v ročníkoch 5.-9. v sume             1,16 €

 

5. Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov / zamestnanci škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec  - štvrté pásmo z finančných pásiem  ministerstva:

    a/ obed v sume 1,26 €, úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce

  

Ostatné body VZN zostávajú týmto Dodatkom č. 3 nezmenené.

  

Dodatok č. 3 nadobúda účinnosť  dňom schválenia na OZ v Málinci.

Dodatok č. 3  bol schválený uznesením č. 1/2018 v bode 2/g.

 

   Ing. Čepko Igor - starosta obce

  

Návrh Dodatku č. 3 bol zverejnený:               27.2.2018

Dodatok č. 3 bol schválený:                           14.3.2018

Dodatok č. 3 nadobúda účinnosť:                  14.3.2018