VZN 1/2019
o  určení výšky dotácie na prevádzku a  mzdy na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2019 
 
Obec Málinec na základe ustanovenia zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov a na základe ustanovenia § 6 ods. 12 písm. d zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.  1/2019 o  určení výšky dotácie na prevádzku a  mzdy na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2019

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie / ďalej len nariadenie/ určuje výšku dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2019.
2. Ustanovenia tohto nariadenia sú záväzné pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec:
                                                        Materská škola, Málinec, Školská 192/9
                                                        Školský klub detí pri ZŠ Málinec, Hlavná 86/29
                                                        Školská jedáleň pri ZŠ Málinec, Hlavná 85/27

Čl. 2
Určenie výšky dotácie 

1. Výška dotácie sa určuje nasledovne: 

Škola / školské zariadenie                               výška dotácie na jedno dieťa na rok 2019 /€/
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Materská škola                                                                          2.533,-- / jedno dieťa
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Školský klub detí                                                                          577,-- / žiak ŠKD
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Školská jedáleň                                                                             479,-- / potenciálny stravník 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Čl. 3
Účinnosť 

      Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 11.3.2019. Ruší sa VZN č. 1/2018.

Návrh VZN bol zverejnený:         05.02.2019       
VZN bolo schválené:                   21.02.2019                
VZN bolo zverejnené:                  22.02.2019
VZN nadobudlo účinnosť:            11.03.2019

 Ing. Igor Lacko
 starosta obce