Dodatok č. 1 k VZN 1/2016 -Návrh
nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Málinec

 

Návrh
DODATOK č. 1
k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Málinec  VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Málinec sa dopĺňa nasledovne:

V III. časti , čl. 5, písm. a) dopĺňa o 
- 16 01 03 ojazdené odpadové pneumatiky  
V III. časti, čl. 10, dopĺňa o ojazdené odpadové pneumatiky
- 3. Ojazdené odpadové pneumatiky – Zber odpadových pneumatík je vykonávaný jedenkrát ročne na zbernom mieste v obci, ktorý je umiestnený pri Areáli ČOV na CKN p.č. 926/7, k.ú. MálinecDodatok č. 1 bol schválený na zasadnutí OZ v Málinci Uznesením č. ............. zo dňa .................... a nadobúda účinnosť dňom ...................


                                     Ing. Igor Lacko
                                       starosta obce
Dodatok č. 1 bol vyvesený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dňa 11.9.2019

Pripomienky k návrhu boli – neboli uplatnené v počte .....

Schválený dodatok VZN bol vyhlásený vyložením na úradnej tabuli dňa:
........................................
Všeobecne záväzné nariadenie bolo zložené dňa:
Účinnosť nadobudlo dňom: