VZN-2/2014

o určení miest na vyvesenie volebných plagátov politických subjektov vo volebnej kampani pre voľby do Európskeho parlamentu

Čítať celý článok...
 
VZN-1/2014

o verejných kultúrnych podujatich

Čítať celý článok...
 
VZN - 2/ 2013

o niektorých opatreniach na úseku užívania miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území obce Málinec

Čítať celý článok...
 
VZN - 1/ 2013

o určení miest na volebnú kampaň pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

Čítať celý článok...
 
VZN-4/2012

o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a poplatku na území obce M Á L I N E C

Čítať celý článok...
 
VZN-3/2012

o poskytovaní opatrovateľskej služby a výške úhrady za opatrovateľskú službu

Čítať celý článok...
 
VZN-2/2012

o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Málinec

Čítať celý článok...
 
VZN-1/2012

Obec Málinec na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 26 ods.3 písm. a) bod 6 zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami vydáva :

Čítať celý článok...
 
Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2009

k všeobecne záväznému nariadeniu č. 06/2009 o dani z nehnuteľnosti a podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Málinec

Čítať celý článok...
 
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2010

k všeobecne záväznému nariadeniu č. 04/2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Málinec

Čítať celý článok...
 
VZN-1/2011

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2012

Čítať celý článok...
 
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2009

o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu

Čítať celý článok...
 
Dodatok č.3 k VZN č. 8/2009

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Málinec č. 8/2009 o cenách za služby poskytované Obecným úradom v Málinci

Čítať celý článok...
 
Dodatok č.2 k VZN č. 8/2009

k Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Málinec č. 8/2009 o cenách za služby poskytované Obecným úradom
v Málinci

Čítať celý článok...
 
VZN-06/2010

o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec

Čítať celý článok...
 
VZN-05/2010

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2011

Čítať celý článok...
 
VZN-04/2010

 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania  a vyberania miestneho poplatku na území obce  Málinec

Čítať celý článok...
 
VZN-03/2010
Obecné zastupiteľstvo v Málinci v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vydáva toto
Čítať celý článok...
 
VZN-02/2010

o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Málinec
Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 Dopredu > Koniec >>

Stránka 2 z 3