VZN-01/2010

Obecné zastupiteľstvo v Málinci v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách  do  NR SR v znení neskorších predpisov vydáva toto

Čítať celý článok...
 
VZN-07/2009

v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb.) a podľa  zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 582/2004 Z. z.) vydáva VZN o miestnych daniach a o podmienkach určovania a vyberania dane na území obce Málinec

Čítať celý článok...
 
VZN-06/2009

v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb.) a podľa  zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 582/2004 Z. z.) vydáva VZN o dani z nehnuteľností a o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Málinec

Čítať celý článok...
 
VZN-05/2009

v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb.) a podľa  zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 582/2004 Z. z.) vydáva

Čítať celý článok...
 
VZN-02/2009

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Málinec č. 2/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu

Čítať celý článok...
 
VZN-08/2008

Obec Málinec vydáva v zmysle zákona č. 369/90 z.z. o obecnom zriadení v znení v znení zmien a doplnkov toto VZN o cenách za služby poskytované Obecným úradom v Málinci.

Čítať celý článok...
 
VZN-07/2008

podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce Málinec toto

Čítať celý článok...
 
VZN-06/2008

v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisovydáva

Čítať celý článok...
 
VZN-05/2008

podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva

Čítať celý článok...
 
VZN-04/2008

OBEC MÁLINEC


podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva


VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE

o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu na území obce Málinec č. 04/2008

Čítať celý článok...
 
VZN-02/2007

Obec Málinec


Obecné zastupiteľstvo v Málinci v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zákona č.40/1964 Z. z. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov vydáva pre obec Málinec toto

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2007 o prideľovaní obecných bytov

 

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 Dopredu > Koniec >>

Stránka 3 z 3