Zámer o prenájme obecného majetku z dňa 25.4.2019 - parcela 474/1 Tlačiť
Napísal Administrator   
Piatok, 26 Apríl 2019 13:12

Obec Málinec , v zmysle § 9a, ods.9,  zákona 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Málinci zo dňa 25.4.2019 č. 3/2019, bod 5 , zverejňuje zámer na prenájom nehnuteľnosti z majetku obce.

Popis nehnuteľnosti:

Nehnuteľnosť sa nachádza v k.ú.  obce Málinec,  vedená na LV č. 742, parc.č. 474/1, druh pozemku:  zastavané plochy a nádvoria, o výmere 25 m2.
 
Výšku nájomného za prenájom nehnuteľnosti stanoví Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením. 
 
Záujemcovia o prenájom  vyššie uvedenej   nehnuteľnosti, môžu svoje žiadosti o prenájom, spolu s navrhovanou výškou nájomného predložiť na Obecný úrad v Málinci v úradných hodinách, v termíne do 31.5.2019 do 12.00 hod. v zapečatenej obálke s označením „Prenájom nehnuteľnosti –neotvárať“ .
 
Zámer o prenájme sa zverejňuje:  
1. na úradnej tabuli obce Málinec 
2. na internetovej  stránke obce Málinec
 
 
V Málinci, 26.4.2019                                                                            Ing. Igor Lacko
                                                                                                            starosta obce 
Posledná úprava Pondelok, 06 Máj 2019 17:33